Категория: Медиите за нас

28

Сеп.2017
Стара Загора да привлече нови инвестиции в областта на високотехнологичните производства, като изгради нова индустриална зона "Загоре". За това настояват представителите на бизнеса в лицето на Клуба на работодателя в града. Възможностите за индустриалното развитие на региона бяха обсъдени на форум, в който взеха участие министърът на икономиката Емил Караниколов, ... Още...

18

Сеп.2017
Дис­ку­си­он­на сре­ща на биз­не­са от ста­ро­за­гор­с­ки ре­ги­он с ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов се про­ве­де на 1 ав­густ в Ста­ра За­го­ра. До­ма­кин на фо­ру­ма бе кме­тът на об­щи­на­та Жив­ко То­до­ров, а ини­ци­а­ти­ва­та бе на „Клуб на ра­бо­то­да­те­ля“. Ини­ци­и­рах­ме та­зи сре­ща със се­гаш­ни­те но­ви уп­рав­ля­ва­щи. Ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та, об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Гер­га­на Ми­ко­ва, ... Още...

02

Сеп.2017
Като тревожни и скандални определят някои политическите 100 дни на правителството Борисов 3. Какво беше отражението върху бизнеса? Бизнесът се развива добре само в условията на политическа стабилност, спокойствие и предвидимост. Непрестанно го заявяваме в диалозите с управляващите. Знаково беше, че новият министър на икономиката Емил Караниколов, още в първите ... Още...

01

Сеп.2017
Бизнесът в Стара Загора е в патова ситуация. Няма персонал за работа, дори нискоквалифицирани работнити, отказван да се трудяп, алармира Димитър Гайдаров. Цялото интервю с негов в Радио Стара Загора, можеге да чуето тук.

06

Февр.2017
Нови възможности пред бизнеса в Стара Загора - Интервю Квалифицирана работна ръка за бизнеса и привличането на нови инвестиции към Старозагорския регион ще бъдат ... Още...

05

Февр.2017
На 26.01.2017 г. В Комплекс „Зеленият хълм” се проведе Отчетно-изборно годишно общо събрание на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”.Заседанието откри Г-н Шоселов, който с няколко думи описа бизнес ситуацията в България и Европа. Премина се към отчет на настоящия Председател на клуба – Димитър Янков. ... Още...

05

Февр.2017
На 26 януари в Комплекс „Зеленият хълм“ се проведе Отчетно-изборно годишно общо събрание на СНЦ „Клуб на работодателя- Стара Загора“. Заседанието откри Стефан Шоселов, който коментира накратко бизнес ситуацията в България и Европа. След това председателят на клуба Димитър Янков направи отчет на своя едногодишен мандат. Той ... Още...
Scan_10.01.2017_14.32.13

21

Ян.2017
През 2017 г. „Клуб на работодателя“ ще продължи да подпомага създаването на по-добра бизнес среда в региона На 26 януари ни предстои отчетно-изборно събрание. – Инж. Янков, имотният пазар отчете стабилизиране и покачване на броя на сделките през 2016 г. Вашият коментар като строителен предприемач?... Още...

09

Дек.2016
На последното си събрание Клубът на работодателя в Стара Загора обсъди два остри проблема за региона: разрасналия се сив сектор, със съпътстващото го наемане на работници без трудови осигуровки и договори, и начините за разширяване на полето за инвестиции в регионалната икономика. Потърсихме личното мнение по тези въпроси ... Още...

14

Окт.2013
На първото си заседание след лятната ваканция СНЦ "Клуб на работодателя - Стара Загора", с Председател на УС Мартин Бойчев, уточни целите, по които ще работи сдружението до края на годината. Една от обсъжданите теми беше свързана с  въвеждането ... Още...
14.10.2013Administrator