Протокол от срещата на 27.09.2016 г.

Протокол от срещата на 27.09.2016 г.

 

 

ПРОТОКОЛ

 

от

 

заседание на Общото Събрание

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

от 27.08.2016 г.

 

 

 

Днес  27.08.2016 г.

 

в  19:00  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 23 члена от 65, следователно няма необходимия кворум. Началото на събранието беше отложено с един час. В 19.00 ч. беше направено повторно преброяване и се установи, че присъстват 23-ма члена. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

 

 

 

Присъстват 23 души.

 

 

\

Дневен ред:

 

 

1.Разглеждане на резултатите от анкетата за нужда от кадри на бизнеса в региона. Мерки за повишаване на активността. Липсата на физически и психически здрави кадри, които да бъдат назначавани на работа. (Мария Жекова)

2.Обсъждане на проблеми на инвеститорите при присъединяване на нови обекти към мрежата на ЕВН и при необходимост от увеличение на присъединената мощност.

3.Инициатива на Клуба на работодателя за опазване на културното наследство на Стара Загора съвместно с  Камарата на строителите, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

4.Разни

 

 

 

Председателят на клуба, Димитър Янков, откри заседанието и представи Дневния ред. По точка 1 от Дневния ред той напомни за анкетата, която клубът, съвместно с Областна администрация и Търговско промишлената палата инициираха и чиято цел е проучването на нуждите на бизнеса от кадри. Тази анкета се намира на сайта на клуба на адрес: http://krsz.org/?page_id=2138. Председателят подкани всички членове на клуба, а и всички работодатели в региона да попълнят анкетата. Резултатите от нея ще дадат ясна представа какви точно специалисти са нужни в региона и на базата на тези проучвания, ще могат да се инициират последващи действия, както и конкретни предложения до МОН за промяна на учебните програми.

Мария Жекова взе думата и изказа своите притеснения, че този проблем се задълбочава, тъй като вече дори не могат да се открият физически и психически здрави хора, които да работят.

Кристиян Каракашев сподели, че начините за справяне с този проблем са два – инвестиране в машини, за да се намали човешкия фактор и наемане на външни фирми за обучения и наемане на кадри, като по-този начин не работодателя е зает с тази грижа.

Мартин Бойчев обобщи, че образованието е бизнес, като в нази насока предложи да се помисли за сформирането на Професионален технически колеж, чиято цел е да обучава кадри, отговарящи на нуждите на бизнеса.

Митко Йорданов пък каза, че образованието не е решение, тъй като то ще даде реални резултати чак след 5-10 години. За него усилията трябва да се насочат към борба със сивия сектор в икономиката. По този начин много работна ръка ще излезе реално на пазара на труда.

Христо Михалев също взе отношение като каза, че с това всички трябва да се борим, подавайки сигнали. Дори излезе предложение да се направи такова приложение в сайта на Клуба на работодателя.

Димитър Янков се върна отново на темата за образованието като каза, че е нужно работодателите да бъдат по-инициативни и да се организират срещи с деца и родители, с цел запознаването им с възможностите за реализация и работа след завършване на училище.

Председателят на клуба предложи да се свормират работни групи по браншове и интереси, като тези групи да работят върху определени специфични проблеми и намирането  на решения за преодоляването им. След това конкретните предложения да излизат от самия клуб. За пример той даде сформираната вече работна група по строителство, която в момента обсъжда и работи по проблемите и инициативата на Клуба на работодателя за опазване на културното наследство на Стара Загора, съвместно с Камарата на строителите, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като поясни, че след като се обсъдят конкретни предложения за действия и мерки, те ще бъдат представени на всички членове на клуба и ще бъдат подложени на гласуване.

 

По точка 2 от дневния ред Димитър Янков, Председател на Клуба на работодателите, засегна проблемите на инвеститорите при присъединяване на нови обекти към мрежата на ЕВН, чрез тежка, бавна и скъпа процедура. Същите проблеми има при необходимост от увеличение на присъединената мощност.  Остарели наредби, дълги срокове и искането на много пари, са само част от проблемите. Това трябва да бъде променено и да се спрат издевателствата на ЕВН върху инвеститорите.

Обсъди се идеята да се сформира работна група по този проблем, коята да напише подробно писмо, което да обяснява цялостния проблем и да бъде изпратено до ДКЕВР, с копие до ЕВН.

 

По точка 3 от дневния ред се Димитър Янков представи проблема на сектор строителство. Както вече спомена, има сформирана работна група в този сектор, която работи върху него. Материалите и решенията, до който стигнат, ще бъдат представени пред Клуба на работодателя и ще излязат от него.

 

По точка 4 от дневния ред Красимир Янакиев прочете писмо за подкрепа, изпратено от Даниела Лекина, зам. Председател на общински съвет Стара Загора. В него се търси подкрепа за едно младо и талантливо момче от Стара Загора, което се нуждае от подкрепа. Старозагорецът Кристиян Христов е републиканският шампион в клас Ротакс Джуниър за сезон 2016 г. Той е на 14 години, девети клас в Търговската гимназия в гр. Стара Загора, с картинг се занимава едва от година, но вече има завоювани 2 първи места,1 второ и 3 трети места в клас Rotax Max Junior.

Мария Бойчева пък сподели впечатленията си от състоянието на кардиологичното отделение в МБАЛ „Тодор Стоянович” и от нуждата от средства и помощ там.

Взе се решение всеки сам да подсрепи каузата, която реши, тъй като Клуба на работодателя не е клуб с такава насоченост.

 

 

 

 

С това дневният ред бе изчерпан и Председателя на събранието закри заседанието.

 

 

 

 

Стара Загора 27.09.2016

 

 

 

 

Протоколист :……………………………..                                 Председател :………………………………….

(Олга Клисурова)                                                           (Димитър Янков)

Сподели публикацията