ПОКАНА за ОИГОС

ПОКАНА за ОИГОС

На 26.01.2017г. от 18.00 часа в конферентната зала на комплекс „Зеленият хълм” ще се проведе Отчетно-изборното годишно общо Събрание (ОИГОС) на членовете от сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя” – Стара Загора при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изложение на председателя инж. Димитър Янков за инициативите на Клуба през 2016 г.
2. Отчет на председателя инж.Димитър Янков за дейността на Клуба през 2016г.
3. Отчет за финасовото състояние на клуба
4. Освобождаване на Председателя на управителния съвет на сдружението и избор на нов;
5. Освобождаване на Управитения съвет и избор на нов;
6. Тържествена вечеря
При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място от 19.00ч. при същия дневен ред.
Отчетно – изборното общо събрание е обявено с покана, обнародвана в сайта на Клуба www.krsz.org на 12.01.2016г. съгласно член 21 ал.(4) от устава на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ“ СТАРА ЗАГОРА:

Инж.ДИМИТЪР ЯНКОВ

Сподели публикацията