С Т А Н О В И Щ Е НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА” ОТНОСНО: Необходимостта от стартиране на програмна акредитация в Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора

С Т А Н О В И Щ Е НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА” ОТНОСНО: Необходимостта от стартиране на програмна акредитация в Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора

Изх. № 210 / 19.11.2019 г.

 

ДО

РЕКТОРА НА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СТАРА ЗАГОРА

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

 НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА”

 

ОТНОСНО: Необходимостта от стартиране на програмна акредитация в Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

 

Управителният съвет на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” на свое заседание прие решение да подкрепи необходимостта от стартиране на програмна акредитация в Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора. Мотивите за нашето решение са следните:

1.През периода 2015 – 2019 г. по инициатива на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” и Търговско-промишлена палата – Стара Загора, беше проведена анкета, чиито респонденти бяха работодатели развиващи своята дейност в гр. Стара Загора и региона. Анализът на анкетата показа, че над 60 фирми и компании развиват дейност в направление ИКТ и имат недостиг от специалисти, които да работят и предлагат услуги в сферата на :

  • Търговия и асемблиране на компютърна техника, изграждане на компютърни мрежи, комплексни информационни системи; комуникационно и мрежово оборудване, проектиране и изработване на системи за сигурност;
  • Проектиране, разработка и внедряване на програмни продукти;
  • Разработка и внедряване на приложен софтуер за управление на търговски дейности, управление на производствени процеси и човешки ресурси;
  • Разработването на софтуер за нуждите на геодезията, кадастъра и географските информационни системи;
  • Изработване на рекламни интернет страници, фирмени и корпоративни сайтове, индивидуални геймърски конфигурации;
  • Интернет комуникационни услуги;
  • Абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна, офис техника; касови апарати и електронни везни;
  • Технологии и управление на бизнес процесите и аутсорсинг.

 

2.Създаването на Индустриална зона „Загоре” в нашия град привлича инвеститори с високотехнологично производство, което се нуждае също от висококвалифицирани кадри от ИТ сектора.

 

  1. Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ обучава ученици по специалностите приложно програмиране, системно програмиране, компютърна техника и технологии и компютърни мрежи. Успешно завършилите ученици могат да продължат образованието си във висши учебни заведения и/или да работят в областта на компютърна техника, микропроцесорни системи, мобилни комуникации, радио и телекомуникационни системи, офис техника, медицинска техника, охранителни системи, аудио и видеотехника, кабелна и сателитна телевизия, промишлена и битова електроника. При акредитирането на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора може да се пристъпи към сключване на споразумение между Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ и Тракийски университет за съвместна учебна дейност по учебни предмети и/или модули за придобиване на профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование, както и по учебни предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование, като обучението е по съгласувани учебни планове и се провежда от лица, заемащи академични длъжности във висшето училище. Това би допринесло за повишаване на качеството на профилираната и професионалната подготовката във втори гимназиален етап на средната степен в държавните и общинските училища от системата на предучилищното и училищното образование в отговор на динамично развиващите се обществени и икономически отношения и създадените традиции за сътрудничество между отделни професионални гимназии и висши училища. Дава възможност и към създаването на интегрирани професионални гимназии (ИПГ) към съответни висши училища, които да подготвят за тях бъдещи кандидат-студенти. От няколко години се констатира и говори за прекъснатата връзка между средното и висше образование, което е и една от причините за ниското качество на обучението на студентите. Двата етапа на обучение са взаимно свързани и поради това следва всички висши училища да бъдат стимулирани за сключванията на такива споразумения.

В заключение СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” отговорно заявява, че ще съдейства на Тракийски университет и неговото академично ръководство, както за акредитирането на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, така и за обучение на студентите, като участва активно в предоставянето на места за учебна практика и стаж и изявени преподаватели работещи във водещи фирми от ИТ сектора.

Доц. Борислав Попов:____________________

 

Председател на УС на СНЦ „ Клуб на работодателя” – Стара Загора”

 

Сподели публикацията