О Т Ч Е Т За дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ за 2019 година

12472457_1181997541841175_7499304459635308671_n

О Т Ч Е Т За дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ за 2019 година

О Т Ч Е Т

 За дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“

за 2019 година

 

 

Уважаеми колеги,

 

Основните инициативи в дейността на Клуба на работодателя за 2019 г. пряко бяха обвързани с основния стратегически проблем на бизнеса в България и в частност Старозагорска област – недостиг на адекватно обучен и подготвен за практиката човешки ресурс със средно и висше образование, който е необходим за високотехнологичните производства и е важен фактор за привличане на инвеститори в нашия град. В тази връзка, УС на Клуба постави четири основни приоритета в дейността на Сдружението за 2019 г.:

 

  1. Създаването на гъвкав механизъм за перманентно адаптиране на професионалните направления и специалности на средните професионални училища и Тракийския университет в нашия град спрямо потребностите на пазара на труда, чрез създаването на устойчива и ефективна връзка между тях и бизнеса;

 

  1. Създаване на Алгоритъм на взаимодействие между триадата бизнес, наука, образование за Старозагорска област;

 

  1. Участие на членовете на Клуба в инициативи за връщане на младите българи от чужбина в България, както и привличане на човешки ресурси и от българската диаспора;

 

  1. Активно съдействие, партньорство и подкрепа при създаването и реализацията на Индустриална зона „Загоре“ АД.

 

Съгласно посочените приоритети на 12.02.2019 г. на редовно съвещание, УС на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора”, реши да покани академичното ръководство на Тракийски университет на среща с членовете на Дружеството, на тема: „Основни насоки и направления на сътрудничество между Тракийски университет и бизнеса в град Стара Загора и региона”. която се проведе на 26.02.2018 г., в конферентната зала на комплекс “Зеленият хълм” – Стара Загора. На срещата присъства Ректорът на Тракийски университет Проф. Иван ВЪШИН, който представи образователна структура на Тракийски университет и мястото му в рейтинговата класация на висшите училища в България. Проф. Гюрга МИХАЙЛОВА, зам.-ректор по учебна дейност на университета представи професионалните направления, специалностите, формите на обучение и възможностите за участие на работодателите в актуализирането на учебните програми и предоставяне на възможности за учебна практика и стаж на студентите, както и навлизането на съвременните бизнес практики и знания в университетските програми. Проф. Наско ВАСИЛЕВ, зам.-ректор по административна, стопанска и информационна дейност представи предстоящите обществени поръчки на Тракийски университет и възможностите за участие на бизнеса в тях. Доц. Таня Танева, главен секретар на университета разкри възможностите за съвместно разработване и участие на бизнеса в проектната дейност на Тракийски университет, както и мисията, целите и задачите на ЦКР, като свързващо звено между Тракийски университет и представителите на бизнеса.

Председателят на  Клуба на работодателя – Доц. Б. Попов, направи работна среща и с доц. Нели Георгиева, Декан на Факултет „Техника и технологии”- Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора. На тази среща предложихме да бъдат разкрити във факултета две нови специалностти като Електроснабдяване и електрообзавеждане ОКС „Бакалавър”, Инженеринг и експлоатация на енергийни системи ОКС „Магистър”. Предложихме също акредитираната специалност „Автоматика и компютърни системи” в ФТТ Ямбол да се организира изнесено обучение в Стара Загора.

В резултат на проведените срещи между представители на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” и академичното ръководство на Тракийски университет, Управителният съвет на Клуба на свое заседание прие решение да подкрепи необходимостта от стартиране на програмна акредитация в Област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки в Тракийски университет – Стара Загора. За тази цел беше сформирана работна група в състав доц. Борислав Попов, Стефан Шоселов и Доц. Емил Славов, които се срещнаха с академичното ръководство на Тракийски университет и представиха писмено становище, което да се представи пред НАОА в подкрепа на програмната акредитация. В становището се подчертава, че над 60 фирми и компании в Стара Загора и региона развиват дейност в направление ИКТ и имат недостиг от специалисти, които да работят и предлагат услуги в сферата на IT сектора. Създаването на Индустриална зона „Загоре” в нашия град привлича инвеститори с високотехнологично производство, което се нуждае също от висококвалифицирани кадри от ИТ сектора. Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“  обучава ученици по специалностите приложно програмиране, системно програмиране, компютърна техника и технологии и компютърни мрежи. Успешно завършилите ученици могат да продължат образованието си в Тракийски университет.

По молба от Директора на Средно училище „Иван Вазов” Динко Цвятков, Управителния съвет на СНЦ «Клуб на работодателя – Стара Загора» на свое заседание взе решение да подкрепи инициативата на училището за откриване на професионална паралелка код 4820101 „Икономическа информатика”. Клуба на работодателя изпрати и положително становище, с което подкрепи Медицински колеж при Тракийски университет и неговото академично ръководство за акредитирането на специалностите «Помощник фармацефт» и «Медицинска козметика»

По покана на РУО – Стара Загора, Председателят на СНЦ „Клуб на работодателя” доц. Борислав Попов, участва в регионален семинар за областите от Южна и Централна България на тема: „Пътища и мерки за повишаване уменията на възрастните”, който се проведе на 14 и 15 февруари 2019 г. в хотел „Мериам Палас” – Стара Загора. Основна цел на семинара беше как да се откриват приоритетните целеви групи, оценяване и валидиране на техните умения за работа и ефективно сътрудничество с работодателите.

По покана от г-н Васил Пиронков, председател на УС на Съюза на предприемачите – Асеновград, представители на Клуба на работодателя – Стара Загора взеха участие в работна бизнес среща за осъществяване на контакти между български и турски представители на бизнеса и установяване на бъдещо дългосрочно партньорство и сътрудничество. На срещата, която се проведе на 21.02.2019 г. в ресторант „Станимака“ в Асеновград, присъстваха членове на управителните съвети на Търговската камара и Сдружението на предприемачите от Бига, област Чанак кале и Караджа бей от област Бурса.

През месец март Клуба проведе среща със Станимира Димитрова, представител на Център за кариерно ориентиране (ЦКР) – Стара Загора на тема: „Възможности и насоки на сътрудничество между СНЦ „Клуб на работодателя”  и ЦКР”.

На 20 и 21 март 2019 г. в хотел „ВЕРЕЯ” се проведе традиционната НАЦИОНАЛНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА, която вече 25 години е медиатор между бизнеса, образованието и науката.  За първи път тази година Клуба на работодателя участва със свой щанд и представители, които предоставиха на кандидат-студентите рекламни материали за дейността на фирмата си и списък на специалностите за свободните работни места, които предлагат. Целта беше тази информация да бъде предоставена на висшите училища и зрелостниците от град Стара Загора и региона и, чрез тази инициатива да съдействаме за решаването на един от кардиналните проблеми на бизнеса в нашия град – недостиг на адекватно обучени и висококвалифицирани човешки ресурси.

Фирми, членове на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” взеха участие в първата проведена в града ни „Трудова борса за младежи.” на 14.април 2019 г. в хотел „Верея”. Сред участниците бяха фирмите – Ате пласт ООД, Стандард профил България ЕАД, Кремък ЕООД.  Анализът и направената статистика на проведената борса посочи, че бизнeсът в нашия град се нуждае най-много от кадри в техническо направление – машинни инженери и механици. На второ място са IT специалисти и на трето здравните работници.

През месец април Клуба на работодателя организира среща на тема:Предпоставки и перспективи за развитието на технологичния сектор и информационните технологии в град Стара Загора и региона.” Специален гост – лектор на срещата беше, проф. Живка Овчарова, директор на Изследователския институт по информатика на Технологичен Университет Карлсруе. Тя изнесе лекция на тема Технологиите на века. Виртуалната реалност в реалния свят. Перспективи за развитие на технологичния сектор в Стара Загора и региона”. Срещата и лекцията  бяха  във връзка с предстоящото разкриването по инициатива на Община Стара Загора и Индустриална зона „Загоре” АД на „Център за дигитални иновации и култура” и обособена към него Лаборатория за виртуална реалност (ЛВР). Целта на срещата беше да се подложат на дискусия възможностите за обезпечаването на центъра и ЛВР с кадрови ресурс, както и предложения за разкриване на нови специалности от сферата на информационните технологии в Тракийски университет, което ще даде възможност нашия град да стане атрактивна инвестиционна дестинация за високо технологично производство.

През месец април 2019 г. представители на Клуба на работодателя взеха участие и във Форума „Киберсигурност и фалшиви новини” организиран от Община Стара Загора с участието на лекторите Мария Габриел – еврокомисар по „Цифрова икономика и цифрово общество” и проф. Живка Овчарова, директор на Изследователския институт по информатика на Технологичен Университет Карлсруе.

На 4 април 2019 г. в Парк-Хотел Стара Загора, Клуба на работодателя участва в „Среща на бизнеса в Стара Загора и региона” , организирана от вестник  „Капитал”. В нея пряко взе участие Изпълнителния директор на фирма „Стандарт профил”, Петър Ангелов в панела Бъдещето на Стара Загора, бизнес-климат и идеи за развитие”

Клубът на работодателя участва и като партньор на VII Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2019 г., която се проведе на 23 и 24 април в Стара Загора.  За първи път тази година Панорамата се проведе паралелно в няколко общински центрове на областта и беше с продължителност два дни. Това я доближи до учебните заведения, бизнеса и гражданите. Председателя на Клуба на работодателя, доц. Борислав Попов участва в кръгла маса посветена на професионалното образование и кариерно развитие.

През месец май членовете на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора” проведоха среща с представители от Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора – експерта Жулиета Върлякова и директорът Любен Георгиев. Те запознаха нашите членове с „Процедурата по подаване на уведомления по чл. 41 от Закона за хората с увреждания” и „Спогодбата с Молдова относно възможността за наемане на кадри по облекчена процедура”

На 22.05.2019 г. в конферентната зала на комплекс „Зеления хълм“, се проведе среща с представители на ПП ГЕРБ във връзка предстоящите избори за европарламент на 26 май 2019 г.  На срещата присъстваха: Емил Христов – Зам. Председател на 44-то НС. Радостин Танев – Депутат в 44 –то НС от парламентарната група на ГЕРБ. Николай Диков – кандидат за евродепутат от ПП ГЕРБ – Стара Загора.

На 4 юни 2019 г. в зала „П. Славейков„ на община Стара Загора се проведе среща с Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Срещата беше инициирана от  кмета на община Стара Загора, Живко Тодоров и Клуба на работодателя във връзка обсъждане и подкрепа на обществената инициативата за акредитиране на инженерно-технически специалности и специалности от сферата на информационните технологии в структурата на Тракийски университет – Стара Загора. На форума присъстваха областният управител Гергана Микова, зам.-кметовете Иванка Сотирова, Йордан Николов и Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, депутатът Радостин Танев, доц. Борислав Попов, председател на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора, представители на образователни институции и на бизнеса.

На 26 юни в конферентната зала на комплекс „Зеления хълм” се проведе месечна среща на Клуба на работодателя с главния архитект на община Стара Загора г-жа Виктория Грозева, която запозна членовете на клуба с бъдещата концепция за Общия устройствен план на общината. От презентацията стана ясно, че новия ОУП трябва не само да констатира и включи извършените териториални и инфраструктурни промени, но и да предлага възможности за развитие на града и региона и бъдещите нужди на потенциалните инвеститори.

Също през юни месец, Клуба на работодателя участва в Информационния бизнес форум на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), където наши членове бяха запознати с Програмата «Подкрепа на малкия и среден бизнес» представена от Мирослав Стоянов, мениджър на програмата за България.

На 19 септември в конферентна зала 1 на Хотел «Верея», се проведе Трудова борса, организирана от Дирекция «Бюро по труда – Стара Загора», където взеха участие  фирми и компании, членове на Клуба.

На 03.10.2019 г.. в конферентната зала на комплекс „Зеления хълм“, СНЦ „Клуб на работодателя- Стара Загора организира ”Среща с представители на политически партии и обединения (ГЕРБ, БСП, НФСБ, ДПС, ВМРО, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ) във връзка предстоящите местни избори за кметове и общински съветници. Всяка ПП и обединение направи кратка презентация на своята визия за бъдещото развитие на община Стара Загора по отношение на икономиката, образованието, здравеопазването, социалните дейности, екологията и опазване на околната среда, културното развитие и спорт.  На срещата взеха участие Живко Тодоров кандидат за кмет от ПП ГЕРБ, Гергана Микова кандидат за кмет от ПП НФСБ, проф. Иван Върляков – кандидат за кмет от ПП БСП, както и кандидатите за общински съветници – Красимир Червилов от ПП ВМРО, Мартин Бойчев от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ и Зейнел Мехмед от ПП ДПС.

Членове на Клуба на работодателите, участваха и на свиканата по инициатива на УС на КРИБ – Стара Загора среща на бизнеса и работодателите на 9 октомври 2019 г. в зала „П. Славейков” на Община Стара Загора. На срещата присъстваха и представители на местното самоуправление и институции. Бяха представени бъдещите възможности и перспективи за развитието на бизнеса в нашия град, както и наградени фирми и граждани допринесли за просперитета и неговото устойчивото развитие.

Клуба на работодателя се изяви и като партньор в платформата BULGARIA WANTS YOU „БЪЛГАРИЯ ТЕ ИСКА”, целяща връщането на емигриралите българи от чужбина обратно в нашата страна, като механизъм за намаляване на демографската криза и възможност за решаване на проблема с човешките ресурси. ПРОЕКТЪТ е създаден от  СДРУЖЕНИЕ  „ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАУЗА”(НПО),  и СТАРТИРА ПИЛОТНО В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА с подкрепата на общинската администрация и бизнес организациите в нашия град – КРИБ и СНЦ „Клуб на работодателя” Платформата беше представена от  Андрей Арнаудов – председател на УС на ДНК на 12 ноември в зала „Петко Р. Славейков“ на Община Стара Загора. Доц. Борислав Попов, председател на Клуба на работодателите, приветства идеята на проекта, като заяви, че чрез тази платформа ще се даде възможност да се върне елита на генофонда на българската популация  в репродуктивна възраст. Той се опита да обясни нейните достойнства и на езика на епигенетиката. „Гените на всеки индивид се експресират най-добре в географската среда, където са отгледани и израснали неговите родители и предшественици. При смяна на средата се създават предпоставки за отключване и поява на заболявания“. Изказване направи и члена  на УС на Клуба, Стефан Шоселов:. „Нашият град е атрактивен и перспективен за бизнеса“, Той допълни, че взаимодействието между институциите, бизнеса и образователните структури обединени в платформата ще допринесе за привличане и създаване на кадри необходими на бизнеса в града и региона.

СНЦ «Клуб на работодателя –Стара Загора» беше поканен да участва като партньор от страна на бизнеса в проекта „Учените в триъгълника на знанието” (KTRIO 4) по програма Хоризонт 2020, който е с участието на Тракийски университет и се координира от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”- ЮРАКСИС. Надяваме се,  Европейската Комисия да одобри този проект и очакваме да реализираме едно продуктивно сътрудничество с всички партньори. Причината Клуба на работодателя  да бъде поканен да участва в проекта, е презентацията „Алгоритъм на взаимодействие между бизнеса, науката и образованието” представена от председателя на клуба доц. Борислав Попов на научния семинар на Тракийски университет „Наука, бизнес, медий” проведен през месец май.

СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“ заедно с КРИБ – СТАРА ЗАГОРА, изготвиха становище от гледна точка на бизнеса относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 902-01-42 внесен от Министерски съвет на 12.08.2019 г. в 44-то Народно събрание. Ние приветстваме възможността посочения законопроект да бъде подложен на обществено обсъждане от всички заинтересовани страни, защото чрез него се насърчава развитието на всяка една от институциите за висше образование в сътрудничество и с активната подкрепа на държавата, бизнеса и неправителствените организации. Ние сме категорични, че този законопрект ще стимулира висшите училища да съсредоточат усилията си върху подготовката на кадри за пазара на труда с необходимото качество. Становището заедно с направените препоръки беше изпратено до председателя на парламентарната комисия по образованието и науката в 44–то Народно събраяние.

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора, през 2019 година участва и в няколко благотворителни акции. УС събра и дари парична сума за лечение на онкологично болна жена. Бяха дадени средства и за каузата за възстановяване на Планетариума в ГПЧЕ „Ромен Ролан”. Центърът за кандидастудентска подготовка и информация, член на Клуба, направи дарение на фонда за награждаване на млади учени в Тракийски университет. Клуба награди с почетен плакет участник в Х-ти международен конкурс за млади тромпетисти проведен в Стара Загора.

През 2019 г. СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора, беше награден от вестник „Стандарт” и община Стара Загора с грамота носител на приза в категория „Икономика”. Клуба беше награден и от Тракийски университет с почетен плакет за дарителство и ползотворно сътрудничество.

В заключение на отчетния доклад, искам да споделя с Вас, че на базата на задълбочен анализ на извършената дейност на Клуба през последните четири години, подготвих проект на Национална образователна доктрина (НОД), която е пряко свързана с решаване на основния проблем на бизнеса в България – недостиг на добре обучен и високвалифициран човешки ресур. Предлагам този проект да бъде разгледан и обсъден от новото ръководство на Клуба и ако се приеме да бъде предоставен на заинтересованите институции.

 

Съставил:

Доц. Борислав Попов,

Председател на УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора,

Стара Загора

 

 

Сподели публикацията