П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л

от отчетно-изборното годишно Общо събрание на

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

П Р О Т О К О Л

от отчетно-изборното годишно Общо събрание на

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

Днес, 10.06.2021 г. от 18,00 часа в конферентната зала на ресторант „Зеленият хълм“, с адрес: град Стара Загора, ул. „Никола Икономов“ № 5 се състоя отчетно – изборно годишно Общо събрание на членовете на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“.

Заседанието бе открито от Председателя на УС – г-жа Мария Бойчева.

Г-жа Бойчева съобщи, че събранието е свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението с решение на УС на сдружението с покана, публикувана на интернет сайта на сдружението: www.krsz.org и покана, поставена на мястото за обявление на адреса на управление на сдружението. Поканите са обявени на 19.05.2021 г., с което е спазен установения за това срок в Устава – най-малко четиринадесет дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Г-жа Бойчева съобщи, че на заседанието присъстват членове съгласно списък на регистрация на кворума – неразделна част от протокола.

Съгласно този списък се извърши регистрация на кворума, като се установи, че на Общото събрание присъстват лично 11 (единадесет) члена от всички 47 (четиридесет и седем) члена на сдружението, като 2 (двама) представят пълномощни, или общият брой на представените членове е 13 (тринадесет). Поради липса на кворум, заседанието бе отложено за 19.00 ч.

В 19.00 ч след извършената проверка се установи, че съгласно регистрационния списък и след извършеното преброяване на членовете  присъстват лично 11 (единадесет) члена на Сдружението, а допълнително 2 (двама) са представени от пълномощници, за което са приложени писмени пълномощни. Съгласно Устава Събранието е законно и може да взема валидни решения по точките от предварително обявения в поканата дневен ред.

Предложено бе Общото събрание да избере Мария Анкова Бойчева за Председател на събранието, а за протоколист – Лина Павлинова Попкръстева. Други предложения не постъпиха.

Проведе се гласуване.

            Гласували: 13          За: 13         Против: 0                 Въздържали се: 0

         Въз основа на проведеното гласуване водещият на събранието обяви, че е прието следното процедурно решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА МАРИЯ АНКОВА БОЙЧЕВА за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ИЗБИРА ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА за ПРОТОКОЛИСТ.

Избраните органи заеха своите места.

Събранието се проведе по предварително обявения в поканата дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС за дейността на Клуба през 2020 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;

3. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на сдружението и освобождаването му от отговорност;

4. Избор на Председател на Управителния съвет;

5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и освобождаването им от отговорност;

6. Избор на членове на Управителния съвет;

7. Вземане на решение за членство в „ЕЦИХ ЗАГОРЕ“ на основание чл. 20, т. 5 от Устава на сдружението;

8.Разни

Пристъпи се към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка 1 от Дневния ред „Отчет на Председателя на УС за дейността на Клуба през 2020 г.“ думата бе дадена на г-жа Мария Бойчева – Председател на УС. Тя напомни на членовете на ОС, че отчетът за дейността на клуба е част от предоставените предварително материали за настоящото ОС. Същата направи обобщен отчет за дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” през 2020 г.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Пристъпи се към гласуване по точка първа от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 13         За: 13           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА ПРЕЗ 2020 Г.

По точка 2 от дневния ред „Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.“ думата бе дадена на г-жа Мария Бойчева – Председател на УС. Тя представи накратко финансовото състояние на клуба, приходите през изминалата година, както и направените разходи.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Пристъпи се към гласуване по точка втора от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 13         За: 13           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2020 Г.

По точка 3 от дневния ред „Освобождаване на Председателя на УС и освобождаването му от отговорност“ докладва Председателя на ОС. Тя посочи, че е постъпило предложение за освобождаване на настоящия Председател на УС – Мария Анкова Бойчева и освобождаването й от отговорност.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Не постъпиха и предложения за гласуване, различни от направеното. Пристъпи се към гласуване по точка трета от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 13          За: 13           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА МАРИЯ АНКОВА БОЙЧЕВА от град Стара Загора, ЕГН: ХХХХХХХХХХ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“ и ОСВОБОЖДАВА СЪЩАТА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА Й КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС ДО ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОС.

По точка 4 от дневния ред „Избор на Председател на Управителния съвет“ докладва Председателя на ОС. Тя посочи, че за нов Председател на УС са  издигнати кандидатурите  на Лина Павлинова Попкръстева и Мария Анкова Бойчева и същите следва да бъдат подложени на гласуване.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания се направиха в полза и на двете кандидатури. Не постъпиха  предложения за гласуване, различни от направеното. Пристъпи се към гласуване по точка четвърта от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

В полза на Мария Анкова Бойчева:

Гласували: 13          За: 1                            Против: 12                Въздържали се: 0

В полза на Лина Павлинова Попкръстева

Гласували: 13         За: 12                          Против: 1                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА от град КАЗАНЛЪК, ЕГН: ХХХХХХХХХХ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА

По точка 5 от дневния ред „Освобождаване на членовете на Управителния съвет и освобождаването им от отговорност“ докладва Председателя на ОС. Тя посочи, че е постъпило предложение за освобождаване на членовете на настоящия УС: Лина Павлинова Попкръстева, Пламен Христов Михалев, Кирил Добрев Добрев, Петър Райков Ангелов, Стефан Рашев Шоселов, Димитър Анастасов Янков, Борислав Николов Попов и Мария Анкова Бойчева и освобождаването им от отговорност.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Не постъпиха и предложения за гласуване, различни от направеното. Пристъпи се към гласуване по точка пета от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 13         За: 13           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА, ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ, КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, ПЕТЪР РАЙКОВ АНГЕЛОВ, СТЕФАН РАШЕВ ШОСЕЛОВ, ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПОПОВ И МАРИЯ АНКОВА БОЙЧЕВА и ги ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ДО ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОС.

По точка 6 от дневния ред „Избор на членове на Управителния съвет“ докладва Председателя на ОС. Тя посочи, че е постъпило предложение за избор на следните лица като членове на УС: Лина Павлинова Попкръстева, Мария Анкова Бойчева, Стефан Рашев Шоселов, Пламен Христов Михалев, Кирил Добрев Добрев, Банко Венелинов Банов, Борислав Николов Попов и Димитър Анастасов Янков.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Поради липса на други предложения, се премина към гласуване анблок.

            Проведе се гласуване.

Гласували: 13         За: 13           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“:  Лина Павлинова Попкръстева, ЕГН: ХХХХХХХХ, Мария Анкова Бойчева, ЕГН: ХХХХХХХХХХ, Стефан Рашев Шоселов, ЕГН: ХХХХХХХХХХ, Борислав Николов Попов, ЕГН: ХХХХХХХХХХ, Кирил Добрев Добрев, ЕГН: ХХХХХХХХХХ, Димитър Анастасов Янков, ЕГН: ХХХХХХХХХХ, Пламен Христов Михалев, ЕГН: ХХХХХХХХХХ и Банко Венелинов Банов, ЕГН: ХХХХХХХХХХ

По точка 7 от Дневния ред „Вземане на решение за членство в „ЕЦИХ ЗАГОРЕ“ на основание чл. 20, т. 5 от Устава на сдружението“ Председателят на ОС докладва, че сред материалите за настоящото заседание на ОС е предложение сдружението да участва в Сдружение с нестопанска цел „Европейски цифров иновационен хъб ЗАГОРЕ“, като Общото събрание възложи/упълномощи инж. Димитър Анастасов Янков да представлява СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ за участие в учредяването му, респективно придобиване на членство, като за целта той да има право да подписва необходимите документи, да прави предложения и да гласува, както прецени за целесъобразно от името на КРСЗ, изцяло в полза и в съответствие с интересите и целите на КРСЗ.

            Думата бе дадена на г-н Христофор Бурнаджиев, който изложи подробна информация за проекта и начина на присъединяване на Сдружението към дейността и като член на „ЕЦИХ-ЗАГОРЕ“. Г-н Димитър Янков допълни информацията с последни изменения по проекта. В изказванията се включиха и други членове на Сдружението, ангажирани с проекта.

Бе дадена думата на членовете на ОС за мнения, изказвания и предложения. Направиха се изказвания, но предложения за гласуване, различни от направеното не постъпиха.

Проведе се гласуване.

Гласували: 13         За: 13           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

            НА ОСНОВАНИЕ чл. 20, т. 5 от УСТАВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“ (КРСЗ) УЧАСТВА В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ ЗАГОРЕ“, КАТО ВЪЗЛАГА НА/УПЪЛНОМОЩАВА ИНЖ. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА СДРУЖЕНИЕТО  ПРИ УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО МУ, РЕСПЕКТИВНО ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО, КАТО ЗА ЦЕЛТА ТОЙ ИМА ПРАВО ДА ПОДПИСВА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ГЛАСУВА, КАКТО ПРЕЦЕНИ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ОТ ИМЕТО НА КРСЗ, ИЗЦЯЛО В ПОЛЗА И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНТЕРЕСИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА КРСЗ.

По точка 8 от дневния ред бяха дискутирани предложения за инициативи, свързани с промени в законодателството с цел улесняване и подобряване на бизнес климата. Бе дадена думата на членовете на ОС за мнения, изказвания и предложения.

Проведе се гласуване.

Гласували: 13         За: 13           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

            ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ ВЛАСТИ И ДЪРЖАВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС КЛИМАТА И УЛЕСНЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

С това дневният ред бе изчерпан и Председателят на събранието закри заседанието.

Неразделна част от настоящия протокол е списъка с регистрираните членове, участвали в заседанието на събранието.

Председателстващ ОС: ………………………………..

                                                                                                          Мария Анкова Бойчева

Протоколист: ……………………………   

                                                                                               Лина Павлинова Попкръстева

Сподели публикацията