Среща-дискусия на тема „РАЗВИТИЕ, ПРОМЕНИ, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Среща-дискусия на тема „РАЗВИТИЕ, ПРОМЕНИ, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

На дата 29.6.2021 г. бе проведена среща-дискусия между лекари и медицински сестри от Стара Загора на тема „РАЗВИТИЕ, ПРОМЕНИ, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“. Клубът бе представен от Д-р Кирил Добрев и доц.Д-р Емил Славов

Работещите в системата на здравеопазването поставиха и обсъдиха въпроси, проблеми и възникнали казуси от различни сфери на системата и формираха следните предложения, които ръководството на СНЦ Клуб на работодателя – Стара Загора

Бяха поставени и обсъдени въпроси, проблеми и казуси от различните сфери на системата, след което се формираха следните предложения:

 1. Да отпаднат лимитите от НЗОК на лечебните заведения.
 2. Да се доразвие и надгради НЗОК чрез допълнителни здравно осигурителни и/или здравно застрахователни фондове (т.нар. допълнително здравно осигуряване на второ и трето ниво).
 3. Да се пристъпи към създаване на клъстери  от няколко лечебни заведения на  регионален принцип, с цел сътрудничество, взаимно допълване  и подпомагане в сферите на образната диагностика, клинична лаборатория и други видове лаборатории, които като цяло са ограничен брой на територията на повечето населени места, а и има дефицит на специалисти.
 4.  Да се развие кооперирането между здравни заведения от един регион с цел по-ефективно използване на материалната база и човешкия ресурс.
 5. Да бъде ускорено въвеждането на телемедицината, в т.ч. в спешната помощ/СПО/.Въвеждане на иновативни високоспециализирани  дейности в различните области, като  напр. роботизирани оперативни интервенции и др.
 6. Извеждане на диагностични и терапевтични дейности от болничната помощ в доболничната, чрез адекватно финансиране.
 7. Финализиране и въвеждане на Електронно досие  на пациента в лечебните заведения.
 8. Превръщане на малки неефективно работещи болници  в  центрове за продължително лечение и рехабилитация.
 9.  Промяна в съществуващите медицински стандарти с цел тяхната обективизация, а именно отпадане на задължителния брой лекари, фиксиран в стандартите, но  запазване на  изискването за нивото на квалификация ,структура и оборудване.
 10. Да се остойности адекватно труда на медицинските специалисти (лекари,специалисти по здравни грижи и помощен персонал) и същият да бъде включен в цените на клиничните пътеки.
 11.  Базовата работна заплата на медицинските специалисти в цялата страна и всички лечебни заведения, както  държавни, така и частни, да бъде в размер на две минимални работни заплати за страната и да се актуализира съобразно това.
 12. Поради сериозния дефицит на специалисти по здравни грижи в сферата на здравеопазване- да се  увеличи броя на  студентите , като същите бъдат финансово обвързани с последващ професионални ангажименти, развитие и специализация в съответните лечебни заведения на територията на региона и България.
 13.  Популяризиране на сестринската професия сред учениците в средните училища от преподаватели и медицински специалисти с опит и стаж. 
 14.  Въвеждане на стандарти (на база проучване и анализ), които да регламентират минималния брой специализанти по здравни грижи в съответните отделения и клиники,съобразно тежестта и сложността на медицинските дейности и работния процес.
 15.  Възстановяване на профилактичните мероприятия при децата в ранна детска, предучилищна и училищна възраст.

За срещата и резултатите от нея, участниците съставиха протокол.

Ръководството на СНЦ Клуб на работодателя – Стара Загора се ангажира да сведе резултатите от тази среща до Здравната комисия при новоизбрания Парламент, Здравното министерство, ръководството на НЗОК, както и където е необходимо, с цел да бъдат предприети мерки за осъществяване на горепосочените предложения.

Сподели публикацията