Устав

УСТАВ

 НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Стара Загора

 НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл.1. Сдружението с нестопанска цел “Клуб на Работодателя – Стара Загора” наричано по-долу за краткост “Клуб на Работодателя” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и е независима, доброволна организация на своите учредители и членове за извършване на общественополезна дейност.

            Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

            Чл.2. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието: “Клуб на Работодателя – Стара Загора”, което може да се изписва допълнително и на чужд език.

            Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и номера на БУЛСТАТ.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

            Чл.3. Седалището на сдружението е в град Стара Загора, а адресът на управлението му: град Стара Загора, ул. ”Патриарх Евтимий ” № 46 Б

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

 

            Чл.4. Сдружението се създава за неопределено време.

 

ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ

             Чл. 5. Целта на Сдружението е да обединява предприемачите на гр.Стара Загора и близките населени места за защита на икономическите, социалните и правните им интереси, като взаимодейства с органите на държавната и местната власт за създаване на условия благоприятстващи развитието на частната предприемчивост, привличане на инвестиции в града и създаване на по-добър бизнес климат,

            С подходящи методи, средства и форми да насърчава икономическата активност на своите членове.

            Да съдейства за развитието на регионалната икономика, инвестиционните и инфраструктурни проекти и повишаване жизнения стандарт на гражданите на община Стара Загора.

            1. да представлява и защитава икономическите интереси на своите членове в региона;
            2. да насърчава инвестиционната дейност на членовете си и да ги подпомага за насочване, управление и защита на инвестициите им;
            3. да защитава интересите на работодателите пред органите на местната власт и местното самоуправление, и организациите на работниците и служителите;
            4. да подпомага развитието на пазарните принципи в процеса на интеграцията на стопанството на България в европейското и в световното пазарно стопанство;
            5. да съдейства за разширяването на българския износ и преодоляване на препятствията пред него;
            6. да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на почтеността, честността на пазарното поведение и зачитане на взаимните интереси;
            7. да стимулира икономическото сътрудничество с чуждестранни организации и партньори;
            8. да се застъпва за развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване и развитие на стопанската дейност в региона;
            9. да работи за справедлив достъп до ресурсите на държавата и на международните организации за подкрепа на частния сектор;
            10. да насърчава отговорното гражданско и социално ангажиране на членовете си за напредъка на региона.

            Чл. 6. Средствата, с които клубът ще постига своите цели, са:

            1. Участие в обществения живот чрез всички законово-допустими   форми.

            2.Обмяна на идеи по важни въпроси, свързани с общинския бюджет и нуждите на града и Общината.

            3.Осъществяване на сътрудничество между членовете на клуба помежду им, както между членовете на клуба и външни организации и лица и сътрудничество със сродни сдружения

            4. Участие в национални и международни прояви

            5.Всякакви други форми, които не са забранени от закона и спомагат за осъществяване на целите на клуба.

 

            Чл. 7. Сдружението осъществява своята дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за постигане на посочените по-горе цели.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

            Чл.8. ал.1. Подпомага своите членове, като:
            1.1 приема и работи по тематични програми, свързани с решаване на значими проблеми на индустриалното развитие в региона;
            1.2 приема и работи по програми за съвместни действия за икономическо развитие с други неправителствени организации в национален, регионален и международен мащаб ;
            1.3 разглежда и приема проекти, насочени към подобряване на възможностите за тяхното икономическо развитие в региона;
            1.4 привлича експерти и специалисти за решаване на данъчни, митнически, кредитни и други икономически и правни въпроси;
            1.5 проучва условията за конкуренция на пазарите и изискванията за присъединяване и приспособяване към тях;
            1.6 информира своите членове за развитието на пазарите, за пазарните възможности, за обявени международни търгове и други;
            1.7 им съдейства при организиране на техни участия в панаири и изложби;
            1.8 популяризира дейността им и разпространява информация относно развитието и постиженията им;
            1.9 набира и разпространява информация за валутно-финансови, митнически и тарифни правила, както и за стандартизация на документите с цел облекчаване на международния стокообмен;
            1.10 подпомага маркетинговата и рекламната дейност на своите членове;
            1.11 поддържа регистър на членовете си;
            1.12 организира издаването, отпечатването и разпространението на периодични издания, книги, брошури и др.
            1.13 създава и/или използва фондове и управлява такива с цел постигане на целите си.
            ал.2. Защитава своите членове, като:
            2.1. формулира и предоставя становища относно съществуващата нормативна уредба, засягаща стопанската дейност, както и предлага и участва в разработването на нова уредба, улесняваща развитието на индустрията и търговията;
            2.2. им предоставя съвети и помощ за получаване на защита и съдействие, когато са застрашени или накърнени техни законни права и интереси;
            2.3. формулира и разпространява принципите на бизнес-етиката;
            2.4. Представлява своите членове пред:
            2.5. органите на местната власт и местното самоуправление, представители на работниците и служителите и обществеността;
            2.6. международни организации;
            2.7. неправителствени и други сродни организации, имащи цели и дейности сходни с тези на организацията.

            ал.3. В дейността си СНЦ»Клуб на Работодателя» се ръководи от законите на Република България, разпоредбите на настоящия Устав и решенията на органите на управление, както и от постигнатите споразумения между организацията и други лица и институции.
            3.1. СНЦ»Клуб на Работодателя» не преследва политически цели и не може да бъде свързван с политическа организация.
            3.2. Членовете на СНЦ»Клуб на Работодателя» не могат да я използват в интерес на политически организации или обединения, както и в противоречие на Устава, принципите и целите на дейност .

ЧЛЕНСТВО. ПРИДОБИВАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

            Чл.9. Членове на сдружението са неговите учредители и редовно приетите при спазване изискванията на този Устав нови членове.

            Сдружението е отворено за приемане и на други членове – български или чуждестранни дееспособни физически лица, които споделят целите, приемат настоящия устав, желаят да работят за тяхното постигане и отговарят на поне едно от следните условия:

            1/ ръководят свой бизнес, с най-малко пет работни места или

            2/ участват в управлението на не свой бизнес, като ръководят най-малко двадесет работни места.

            3/  членове, приети в хипотезата на предходната алинея при прекратяване на трудовите си правоотношения или договора за управление с работодателя си са длъжни в тримесечен срок да декларират пред Клуба параметрите на новата си месторабота или да подадат заявление за прекратяване на членството си.

            Всеки кандидат за член, трябва да бъде представен на клуба от най-малко двама поръчители чрез препоръки в писмен вид.

            Чл.10. Членството в сдружението е доброволно.

            Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата и преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

            Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

            Чл.11. Всеки член на сдружението има следните права:

            –         Да участва в управлението на сдружението;

            –         Да бъде информиран за неговата дейност;

            –           Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му, съгласно разпоредбите на този Устав.

            –           Да гласува по всички въпроси, които се разглеждат на заседанията на сдружението. От това право временно са лишени неплатилите в срок имуществените си вноски членове. Правото им да гласуват се възстановява автоматично от момента на заплащането на дължимите имуществени вноски.

            Чл.12. Всеки член е длъжен:

            –         Да спазва разпоредбите на Устава и да изпълнява решенията на ръководните му органи;

            –         Да участва в дейността на сдружението и да работи за осъществяването на целите му;

            –         Да издига авторитета и доброто име на сдружението, да спомага за увеличаване на неговото имущество и да полага грижи за опазването му с грижата на добър стопанин;

            –         Да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

            –         Да внася в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;

            –         Гарантите са солидарно задължени за внасяне в срок на имуществените   вноски на новоприетите членове, на които са станали поръчители по реда на чл. 9, ал. 3 от настоящия Устав.

            –         „Да присъства на заседанията на сдружението, които се провеждат най малко веднъж месечно.”

            Чл.13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

            Чл.14. Всеки член носи отговорност за задълженията на сдружението само до размера на имуществените си вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното имущество на членовете над този размер.

            Чл.15. Членството в сдружението се прекратява:

            –         С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;

            –         Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член на сдружението;

            –         С изключване;

            –         С прекратяване на сдружението;

            –         При отпадане – поради невнасяне на установените имуществени вноски, встъпителна вноска и системно неучастие в дейността на сдружението.

            Чл. 16. Всеки член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, когато:

            –         Нарушава предвидените в чл. 12 задължения;

            –         Извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо;

            –         При участие в партийни организации и техни структури, несъвместими с целите на сдружението;

            –         Когато има  влязла в сила  присъда лишаване от свобода по отношение на член на сдружението.

            –         Ако е присъствал на по малко от пет заседания на Клуба за период от една календарна година без уважителни причини за отсъствията си

            Чл. 17. Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от ОС, когато член на сдружението:

            –         Не е внесъл или просрочил 6 последователни вноски по членския си внос;

            –         Е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 5 последователни заседания на ОС и др.

            Горните обстоятелства се констатират от УС по документите на сдружението, който докладва отпадането на ОС и го отразява в документацията на сдружението.

            При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

            Чл. 18. Сдружението има следните органи на управление:

            – Общо събрание

            – Управителен съвет и Председател на УС

 ОБЩО СЪБРАНИЕ

            Чл.19.Общото събрание е висш орган на управление на Сдружението и се състои от всички членове на сдружението.

            Чл. 20 Компетенции на Общото събрание:

            1.Изменя и допълва Устава на сдружението;

            2.Приема всички други вътрешни актове, които са необходими за дейността на сдружението;

            3.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя. То може да избере резервни членове на УС, които да заместят титулярни такива в случай на предсрочно прекратяване на мандата на един или няколко члена на УС.

            4.Взема решения за откриване и закриване на клонове;

            5.Взема решения за участие в други организации;

            6.Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

            7.Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

            8.Приема бюджета на сдружението.

            9.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.

            10.Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

            11.Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, на Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

            12.Приема нови членове.

            13.Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона.

            14.Решава всякакви други въпроси, които са от съществено значение за дейността на Сдружението.

            Чл. 21. Отчетно-изборното годишно общо събрание се свиква от Управителния съвет през месец януари всяка година. Ежемесечните заседания на сдружението “Клуб на Работодателя–Стара Загора” се свикват от Председателя на Управителния съвет чрез подходящо оповестяване на деня, часа и мястото, както и на дневния ред.

            Общото събрание може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Такова искане се отправя писмено до УС, който в месечен срок е длъжен да свика Общо събрание.

            Ако Управителният съвет в месечния срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или от натоварено от тях лице.

            Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден и се публикува в интернет сайта на сдружението www.krsz.org . В поканата изрично се посочва предварителния дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието.

            Чл. 22. Отчетното-изборно Общо събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

            При липса на кворум то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

            Ежемесечните заседания на сдружението “Клуб на Работодателя – Стара Загора” се провеждат колкото и члена да присъстват.

            Чл. 23. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

            1/ членовете имат право да участват в Общото събрание лично или чрез писмено изрично упълномощен представител

            2/ един пълномощник може да представлява не повече от един отсъстващ член

            3/  член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, които се отнасят до: него, за негов съпруг или член на семейството, юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

            Чл. 24. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – повече от 50 %  от присъстващите.

            Решенията по чл. 20, т.1, т.6, т.8 и т.12 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

            Чл. 25. За всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от Председателя на събранието и протоколчика. Те двамата отговарят за верността на съдържанието му.

            Чл. 26. Протоколът и писмените материали за свикването и провеждането на ОС, се завежда в нарочна книга.  (протоколна книга).

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

            Чл. 27.  Управителният съвет се състои от пет до девет лица – членове на сдружението и се избира от Общото събрание.

            Чл. 28. Мандатът на всеки Управителен съвет е 1-една година. След изтичане на едногодишния срок, членовете на УС, чийто мандат изтича, могат да предложат нов председател. Членовете на Общото събрание също могат да правят предложения за председател. Номинираните за председател представят своето виждане за развитието на Клуба, и събранието прави своя избор според платформата на кандидата. Всички предложения за председател се подлагат на тайно гласуване. Резултатите се докладват от комисия по избора, избрана от Общото събрание. За избран се смята кандидата, получил най-много гласове. Управителния съвет се избира с явно гласуване и обикновено мнозинство.

            Членове на Управителния съвет и Председателя могат да бъдат както учредители, така и новоприети членове.

            Чл. 29 Компетентност на  Управителния съвет :

            1. Свиква Общото отчетно изборно събрание, чрез покана по реда на чл. 21 ал. (5). Свиква ежемесечните заседания чрез покана по  GSM или по електронната поща.

            2.Представлява сдружението, както и определя обема на  представителната власт на отделни негови членове.

            3.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

            4.Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

            5.Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

            6.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

            7.Приема програми за дейността на Сдружението.

            8.Взема решения по текущата работа на Сдружението.

            9.Подготвя годишните отчети и щатове, както и отчета по изпълнението им.

            10.Изготвя проект за бюджет на Сдружението, който представя за одобрение на Общото събрание

            11.Осигурява изпълнението на волята на дарителите и завещателите.

            12.Приема или отказва дарения или породени от завещания права.

            13.Издава акт за направени дарения и го завежда в дневник за даренията и завещанията

            14.Взема решения за изпълнение бюджета на Сдружението.

            15.По необходимост приема правилници, наредби и други документи за вътрешното устройство и дейността на Сдружението.

            16.Образува постоянни и  временни комисии и работни групи във връзка с дейността на сдружението в страната и чужбина.

            17.Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

            Чл. 30. Заседанията на Управителният съвет се свикват от председателя по негова инициатива, не по-малко от веднъж на месеца.

            Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.

            Чл. 31.Член на управителния съвет не може да гласува с повече от едно пълномощно.

            За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

            Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

            Относно протоколите за заседанията на УС се прилагат разпоредбите на чл.25.

            Чл. 32. Управителният съвет взема решенията си  с мнозинство на присъстващите, а тези решения по чл. 29, т. 4, т.9 и т.14 от Устава – с мнозинство от всички членове.

            Чл. 33. Всеки заинтересован член може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, с този Устав или с предходното решение на ОС. Това може да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

            Чл. 34. Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

            Чл. 35. УС на своето първо заседание разпределя функциите между членовете си, ако това не е направено от Общото събрание.

            Чл. 36. Избраният председател представлява сдружението пред всички трети лица.

            Чл. 37. За целта в регистриращия съд се представя нотариално заверен спесимен на председателя.

ИМУЩЕСТВО. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

            Чл. 38. Имуществото на сдружението се състои от парични средства, недвижими имоти, движимо имущество, ограничени вещни права, дялово участие в дружества, ценни книжа, вземания и други активи, регламентирани от закона.

            Чл. 39. Паричните средства на сдружението се набират от встъпителни вноски, имуществени вноски на членовете, дарения, завещания и от стопанска дейност, свързана с предмета на тази дейност, определен в настоящия устав.

            Чл. 40. Годишната имуществена вноска  се определя от Управителния Съвет всяка година като се внася на тримесечия и се променя с решение на месечно заседание на Клуба. Срокът за заплащане на имуществената вноска е до края на следващия месец на всяко тримесечие. Имуществената вноска за четвърто тримесечие се заплаща до 10 януари във връзка с изготвяне отчета за Годишното отчетно изборно събрание. Неплатилите членове се считат за нередовни членове.

            Чл. 41.Отм.с реш. на ОС на 23.03.2015г.

            Чл. 42.Отм.с реш. на ОС на 23.03.2015г.

            Чл. 43. Общото събрание може да изменя размера на месечните вноски.

            Чл. 44. За постигане на целите сдружението може да извършва издателска дейност при спазване на изискванията на закона и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

            Чл. 45. Сдружението не извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност. Сдружението не разпределя печалба.

            Чл. 46. Отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, както и поемане на задължения става след решение на общото събрание.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

            Чл. 47. В срок до 15.03. на всяка година, УС съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за разглеждане на ОС на клуба.

            В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

            Чл. 48. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза при спазване на съответните законови изисквания.

            Чл. 49. Сдружението се прекратява:

            –         С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите;

            –         По решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в предвидените от закона случаи.

ликвидация

            Чл. 50. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението.

            Чл. 51. Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Чл. 52. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

            НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ СЪДЪРЖА ПРОМЕНИТЕ, НАПРАВЕНИ на заседание на Общото събрание, проведено на 23.03.2015г.