Анкетно проучване

  Уважаеми колеги,

  Преди да пристъпите към въпросите на анкетата, моля попълнета следната информация за Вашата фирма.

  1. Наименование на фирмата (задължително)

  Адрес на фирмата (задължително)

  ЕИК (задължително)

  2. Контакти

  Мобилен телефон (задължително)

  Email (задължително)

  3. Предмет на дейност на фирмата съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД)

  4. Броят на заетите лица във вашата фирма е:

  АНКЕТА

  Въпросите са отворени и отговаряте в свободен текст.

  1. Каква е структурата на професионалната квалификация на работещите във Вашата фирма:

  2. Кои са основните длъжности във Вашата фирма, изискващи специалисти със средно образование (моля с кодове по НКПД)?

  Код по НКПД

  Длъжност

  3. Кои са основните длъжности във Вашата фирма, изискващи специалисти с висше образование (моля с кодове по НКПД)??

  Код по НКПД

  Длъжност

  4. Какъв процент от вашите работници са с образование несъответстващо на длъжността, която заемат ?

  а/ % работни места за специалисти със средно образование заети от лица с висше образование

  б/ % работни места за специалисти с висше образование заети от лица със средно образование

  5. Имате ли незаети длъжности във вашата компания към настоящия момент?

  6. Ако отговора на въпрос 5 е „а“, от колко работещи със средно образование още се нуждаете във Вашата фирма и по какви специалности? Отбележете общия брой на специалистите и след това броя им по специалности(моля с кодове по НКПД).

  Общ брой

  Код по НКПД

  Длъжност

  Брой

  7. Ако отговора на въпрос 5 е „б“, от колко работещи с висше образование още се нуждаете във Вашата фирма и по какви специалности? Отбележете общия брой на специалистите и след това броя им по специалности(моля с кодове по НКПД).

  Общ брой

  Код по НКПД

  Длъжност

  Брой

  8. Колко работещи още със средно образование смятате, че ще са необходими след 5 години да работят във вашата фирма и по какви специалности? Отбележете общия брой на специалистите и след това броя им по специалности(моля с кодове по НКПД).

  Общ брой

  Код по НКПД

  Длъжност

  Брой

  9. Колко работещи още с висше образование смятате, че ще са необходими след 5 години да работят във вашата фирма и по какви специалности ? Отбележете общия брой на специалистите и след това броя им по специалности(моля с кодове по НКПД).

  Общ брой

  Код по НКПД

  Длъжност

  Брой

  10. Поддържа ли Вашата фирма контакти с институции за професионално образование и обучение?

  11. Ако отговора на въпрос 10 е „да“, моля отговорете имате ли готовност като работодател да участвате в:

  (Може да се посочи повече от 1 отговор)
  Участие в изпитни комисииРазработване на на учебни планове и програми за специалности от средното образование свързани с предмета на дейност на вашата фирма образователни програмиОсигуряване на условия за стажуване и чиракуванеРазработване на образователни/професионални стандартиДруги

  Посочете за кои специалности

  12. Имате ли готовност като работодател да участвате в разработването на учебни планове и програми за специалности от висшето образование свързани с предмета на дейност на вашата фирма?

  Ако желаете да участвате посочете за кои специалности.

  13. Въвеждането на дуалната система на обучение, „едно учебно място - едно работно място“ без активното участие на работодателите не може да се реализира. Има ли готовност вашата фирма да предостави условия за учебна практика на ученици и студенти и да участва пряко в дуалните форми на обучение?

  Ако желаете да участвате посочете за кои специалности.

  14. За какъв брой ученици годишно може да организира обучение и стажуване във Вашата фирма и по какви специалности? (Моля, посочете)

  Брой ученици

  Специалности

  15. Вашата фирма има ли нагласата при необходимост да съдейства за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива?

  16. Какво е вашето мнение за нивото на теоретическата и практическа подготовка на новоназначените млади специалисти със средно образование във вашата фирма?

  Теоретическа подготовка

  Практическа подготовка

  17. Какво е вашето мнение за нивото на теоретическата и практическа подготовка на новоназначените млади специалисти с висше образование във вашата фирма?

  Теоретическа подготовка

  Практическа подготовка

  18. Каква е Вашата оценка за съответствието между предлаганото професионално образование по професии/специалности и потребностите на регионалния и местния пазар на труда?

  19. Считате ли за необходимо да бъдат извършени промени в списъка на професиите, по които се извършва професионално образование и обучение?

  [recaptcha]