Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на лицата членуващи в

„КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА”

Този КОДЕКС определя етичните правила за поведение на лицата, членуващи в «Клуб на работодателя» – гр. Стара Загора, и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на клуба.

I. ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1. Дейността на лицата, членуващи в «Клуб на работодателя», се осъществява при спазване на следните принципи:

§  професионализъм

§  законност

§  лоялност

§  честност

§  безпристрастност

§  отговорност

§  отчетност

2. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя» извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на гражданите.

3. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», следват поведение, което не накърнява престижа на клуба, не само при изпълнение на служебните им задължения, но и в техния обществен и личен живот.

4. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

5. При изпълнение на функциите си съобразно горните принципи, задължените по този кодекс лица:

§  спазват Конституцията, законите и подзаконовите нормативни актове

§  вземат решения, без да се влияят от лични или корпоративни интереси, като се ръководят от това, кое би било най-полезно за обществото и за гражданите на Република България

§  действат честно и разумно

§  консултират се с обществеността, като преценяват ползите и вредите от своето решение

§  уважават и зачитат правата на гражданите

§  открити са за политически и обществен контрол

6. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», са длъжни да опазват данните и личната информация на гражданите, станали им известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения.

7. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», подпомагат Общинския съвет с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.

8. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя» следват поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомага, че могат да им се доверяват и да разчитат на тях.

9. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия в Общинската администрация.

10. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», не трябва да допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения, на техните решения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси.

11. Документите и данните в клуба могат да се използват от лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

12. При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните им задължения и техните частни интереси, лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», следва своевременно да уведомят Управителния Съвет (УС).

13. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», не участват в каквито и да са сделки, които са несъвместими с техните длъжност, функции и задължения.

14. Длъжни са да избягват, а когато това не е възможно – да декларират писмено, конфликтите си на интереси. Задължението за деклариране възниква непосредствено след появата на обстоятелство или ситуация, при която би могъл да възникне конфликт на интереси. При декларирането на конфликт на интереси се отчитат и интересите на близки и роднини.

15. Не могат да искат или да приемат подаръци или услуги, които могат да породят основателно съмнение в обществото, че водят до поставяне в зависимост или са отплата за извършена или бъдеща услуга.

16. Всички подаръци, получени в служебното им качество, са собственост на Клуба. Те се описват в регистър, съхраняван от главния /административния секретар на клуба.

17. Публикуват максимално обширна и актуална информация за своята дейност и функции и съдействат за бързото и точното прилагане на процедурите по Закона за достъп до обществена информация.

18. След напускане на заеманата длъжност не разгласяват и не използват в свой или чужд интерес служебна информация, до която са имали достъп, освен когато тази информация е обществено достъпна.

19. Изпълняват задълженията си така, че да не възниква основателно съмнение дали действията и решенията им са взети единствено в съответствие с обществения интерес.

20. В отношенията с колегите си, лицата членуващи в «Клуб на Работодателя», проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява

достойнството и правата на отделната личност.

21. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на мнение.

22. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

23. Със своето лично поведение и чувство за отговорност лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», трябва да дават пример на другите членове, а лицата на ръководни длъжности – и по отношение на подчинените си.

24. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», следват поведение, което не уронва престижа на клуба.

25. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя» се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си.

26. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното им положение и на институцията, които представляват.

27. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», не може да участват в скандални прояви, с които биха могли да накърнят престижа на клуба.

28. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», придобиват и управляват имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба.

II. НА СЪБРАНИЕ

1. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», не допускат по време на заседания на клуба поведение, несъвместимо с добрите нрави.

2. Лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», спазват поведение в зала, което изисква от тях:

§  да не говорят по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването

§  да не прекъсват изказващия се оратор, както и да вземат думата без да им е дадена от водещия заседанието

§  да не отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, както и да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и накърняващи доброто име на колегите си

§  да не нарушават реда в залата

§  подвиквания, подсвирквания, присмех и иронизиране на говорещия колега са недопустими и ще водят да отстраняване на лицето проявило грубо неуважение към колегата си

3. Водещият заседанието има право да санкционира неспазващите изискванията от т.38 с:

§  напомняне – на всеки оратор, който се отклонява от предмета на разискванията и нарушава реда на заседанието

§  забележка – на всеки член, който е ползвал оскърбителни думи към колега

§  отнемане на думата – на оратора, който след изтичане на времето и направеното му напомняне продължава изложението си или продължава да нарушава реда

§  отстраняване от заседанието – на всеки, който: – грубо възразява срещу наложените му наказания – оскърбява колегите си – призовава към насилие – системно нарушава реда в залата

4. При осъществяването на дейности, несъвместими с поведението по този кодекс, лицата, членуващи в «Клуб на Работодателя», следва да се оттеглят от клуба.