Ел Контрол ЕООД

Представяне

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е основана през 1999 г. в гр. Стара Загора, като компания, занимаваща се с електромонтажни, пусково-наладъчни и ремонтни работи на обекти в областта на енергетиката.
Фирмата има екип от висококвалифицирани специалисти, занимаващи се с проекто-конструкторската и инженерингова дейност. Те имат дългогодишен и богат опит в проектирането и изпълнението на обекти в областта на електроразпределението, електропреноса, индустриалната автоматизация и контрол. Предлагаме следните услуги:
• Проекиране – Предлагаме проектиране и изработка на табла по проект и задание на клиента.
• Автоматизация – Производство и внедряване на технически средства за автоматизация.
• Ретрофит/Рехабилизация – Подменяме прекъсвачи с вакуумни в килии и КРУ СН, подменяме релейни защити с цифрови.
• Ел табла – Подменяме прекъсвачи с вакуумни в килии и КРУ СН, подменяме релейни защити с цифрови.
• Оптични кабели – Проектиране, изпълнение и пускане на оптични мрежи и линии в експлоатация

От 2000 г. към ЕЛ КОНТРОЛ е сертифициран Орган за контрол от вид „С”. Той притежава Сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, издаден от Българската Служба за Акредитация ИА “БСА” в съответствие с БДС и Европейските стандарти.
Органът за контрол извъшва:
• Контрол на съоръжения в електрически уредби за напрежение до и над 1000V;
• Контрол с повишено напрежение до 110кV; проверка и настройка на цифрови и релейни защити; измервания, свързани с изискванията за безопасни условия на труд;
• Откриване и отстраняване на кабелни повреди; трасиране на кабелни линии;
• Контрол на физични и химични фактори на работната среда;
• Контрол на оптични кабелни линии;
• Органът за контрол издава технически сертификати…

С изграждането на фирмена адми-нистративно-търговска база, ЕЛ КОНТРОЛ слага началото на ново направление в своята дейност – търговия с електроматериали и електрооборудване. В новия си търговски център фирмата предлага широк диапазон от стоки, с което цели комплексно обслужване на своите клиенти в електротехническата област.
От 2004 г. ЕЛ КОНТРОЛ е официален партньор за България на SIEMENS за индустриална електроапаратура ниско напрежение, а от 2007 г. придобива статут на Упълномощен дистрибутор на SIEMENS за Б-я, а от 2010 г. е Упълномощен дистибутор на ABB за Б-я.

Дейността на ЕЛ КОНТРОЛ е сертифицирана по ISO 9001:2008,OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2005. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя, член е на Камарата на строителите в България и на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Контакти

Адрес
6000, гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий 17 А

Телефони:
+359 42 600 178
Факс: +359 42 639 116

Сайт
www.elkontrol.com

e-mail: office@elkontrol.com