Лесо Инвест ООД

Представяне

ЛЕСО ИНВЕСТ ООД е водеща компания, специализирана в областта на строителството на промишлени и граждански обекти и ремонт на сгради и съоръжения.
Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
Първа група – строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от първа до пета категория. Трета група – строежи от енергийната инфраструктура от първа до трета категория. Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – строежи от втора до четвърта категория. Пета група – отделни видове СМР, съгласно НКИД.
“ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД притежава:
Сертификат за качество съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000
Сертификат за Управление на Здравето и Безопасността при Работа ISO 18001:2007
Сертификат за Система за Управление на Околната среда ISO 14001:2004
С дългогодишния си опит и традиции на пазара дружеството е изпълнител на значителен брой обекти в рамките на и извън България.

ЛЕСО ИНВЕСТ ООД разполага с над 100 членен екип от професионалисти, включващ инженери, администрация, технически ръководители, строителни работници и специалисти, концентрирани в областта на строителството и ремонтната дейност. Периодичните курсове за квалификация и преквалификация на работниците и служителите спомагат за бъдещото успешно развитие на дружеството и повишаване качеството и стандартите на строителната дейност.

Контакти

Адрес
6000, гр. Стара Загора
ул. „Сава Силов” 70

Телефони
+359 42 660 343

Сайт
http://www.leso-bg.com

E-mail: office@leso-bg.com

Галерия