АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА ОТ КАДРИ В РЕГИОНА

По инициатива на Областна управа Стара Загора, СНЦ «Клуб на Работодателя – Стара Загора» и ТПП Стара Загора, ви предлагаме анкета, чиято основна цел е да се направи пилотно проучване на потребностите на работодателите в Старозагорска област относно необходимите човешки ресурси (специалисти със средно и висше образование).

Информацията, която събираме е строго конфиденциална. Тя ще бъде използвана единствено и само за нуждите на проучването и по никакъв начин няма да стане публично достояние.

На базата на анализираната информация от анкетата, ще се извърши:
• Определяне на краткосрочните и дългосрочни потребности на област Стара Загора от специалисти със средно и висше образование;
• Предоставяне на резултатите на РИО и МОН във връзка с определянето на годишния прием по отделните специалности в средните и висши училища;
• Съдействие на МОН за провеждането на реформата в средното и висше образование и адаптирането му към новите европейски ктандарти и изисквания;
• Съдействие на правителствени и неправителствени институции и МОН за въвеждане на дуалната система на обучение, «едно учебно място – едно работно място», която без активното участие на работодателите не може да се реализира.
• Създаване на възможност на работодателите, да приемат млади обучени специалисти по отделните професионални направления, съобразно конкретните изисквания;
• Предоставяне на възможност на работодателите активно да участват в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности в средните и висшите училища. Това ще гарантира адекватна подготовка и бърза адаптация на младите специалисти в производствени условия;
• Осигуряване на възможност на отделни фирми да предоставят учебна практика на ученици и студенти и да участват пряко в дуалните форми на обучение. По този начин ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да направи информиран избор на млад специалист;
• Съдействие за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и условия на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива.

Ето защо колеги, ние авторите на анкетата искаме най-любезно да Ви благодарим за вашето участие!

Към АНКЕТАТА >>