ПОКАНА

ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, Управителният съвет на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” – гр. Стара Загора, ЕИК: 123656776, свиква Отчетно – изборно годишно Общо събрание на сдружението на 14 Септември 2022 г. (сряда) от 18.00 ч., което ще се проведе в Конферентната зала на ресторант „Зеленият хълм“, адрес: град Стара Загора, ул. „Никола Икономов“ № 5, при следния дневен ред:

1. Доклад и отчет за дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“;

2. Приемане на ГФО на сдружението за 2021 г.;

3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на сдружението и освобождаването им от отговорност;

4. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на сдружението и освобождаването му от отговорност;

5. Избор на членове на Управителния съвет;

6. Избор на Председател на УС;

7. Гласуване на предложение на УС за намаляване размера на членския внос, считано от 1.1.2022 г.

8.  Освобождаване на членове на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора

9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 22 от Устава на сдружението, отчетно – изборното годишно Общо събрание ще се проведе на същия ден от 19,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание да се предоставят на разположение на адреса на управление на сдружението, както и в електронен формат по предоставени от членовете на Сдружението адреси на електронна поща.

                                                           Председател на УС: ………………..

                                                                                              Лина Попкръстева

/ Покани

Сподели публикацията