ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОИГОС/ на 10.06.2021 г.

ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОИГОС/ на 10.06.2021 г.

ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението Управителният съвет на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” – гр. Стара Загора, ЕИК: 123656776, свиква отчетно – изборно годишно Общо събрание на сдружението на 10.06.2021 г. (четвъртък) от 18,00 часа в град Стара Загора, в Конферентната зала на ресторант „Зеленият хълм“, адрес: град Стара Загора, ул. „Никола Икономов“ № 5 при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС за дейността на Клуба през 2020 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;

3. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на сдружението и освобождаването му от отговорност;

4. Избор на Председател на Управителния съвет;

5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и освобождаването им от отговорност;

6. Избор на членове на Управителния съвет;

7Вземане на решение за членство в „ЕЦИХ ЗАГОРЕ“ на основание чл. 20, т. 5 от Устава на сдружението;

8.Разни

При липса на кворум на основание чл. 22 от Устава на сдружението, отчетно – изборното годишно Общо събрание ще се проведе на същия ден от 19,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание да се предоставят на разположение на адреса на управление на сдружението.

Вечерта ще завърши с коктейл, организиран от УС на КРСЗ.

                                    Председател на УС: ………………..

                                                               Мария Бойчева

Сподели публикацията