Протокол от ОС на 31.10.2016

Протокол от ОС на 31.10.2016

ПРОТОКОЛ

 

от

заседание на Общото Събрание

 на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

от 31.10.2016 г.

Днес  31.10.2016 г.

в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 25 члена от 65, следователно няма необходимия кворум. Началото на събранието беше отложено с един час. В 19.30 ч. беше направено повторно преброяване и се установи, че присъстват 25-ма члена. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 25 души.

 

 

Специален гост на месечната среща на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” беше секретарят на Община Стара Загора – Делян Иванов.

 

 

Дневен ред:

  1. Организация на движението в Стара Загора, улична сигнализация и видеонаблюдение.
  2. Липса на големи инвестиции в Стара Загора – причини.
  3. Промяна в начина на изчисляване на таксата за битови отпадъци.
  4. Разни

 

Председателят г-н Димитър Янков откри събранието и представи Дневния ред. Господин Шоселов започна дискусията по точка 1 от Дневния ред, като сподели мнение, че според него решаването на проблема със сигнализацията и видеонаблюдението, ще реши и проблема с престъпността и нарушенията по пътя. Секретарят на община Стара Загора, Делян Иванов, предложи да се направи среща с представител на клуба и фирмата, която поддържа светофарната система в града ни. Шоселон допълни, че Емил Христов, председател на общински съвет Стара Загора, има готовност да отговори на всички въпроси относно този проблем и предложи той да бъде поканен на следващата среща на клуба.

Премина се към 2 точка от Дневния ред, която засяга един от най-обсъжданите проблеми, липсата на инвестиции в общината. Сивата икономика е една от причините за това, сподели Шоселов. Димитър Янков, председател на Клуба на работодателя, повдигна въпроса къде и на кого може да се подаде сигнал, ако се сблъскаме с такива проблеми. Делян Иванов предложи конкретни случаи да бъдат описани и внесени в общината, а те да от своя страна да кажат към коя институция да бъдат отнесени. Отново се повдигна въпросът за платформа, през която да се подават сигнали за подобен вид нарушения, като тези сигнали да не са анонимни, а най добре да излизат от браншовите организации.

Вени Петрова, зам. Председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, направи конкретно предложение относно липсата на инвестиции в региона. Тя предложи да се сформира работна група, която да осъществи среща с Industry Watch, изследователска и консултантска компания, специализираща в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в България, като предлага основа за по-добри инвестиционни решения. След това да се реши дали да се инвестира в евентуално такова проучване. За членове на тази група бяха предложени Вени Петрова, Димитър Янков, Стефан Шоселов и арх. Банко Банов.

Премина се към гласуване.

Гласували: 25

За: 25

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението бе прието единодушно и за членове на тази група бяха избрани – Вени Петрова, Димитър Янков, Стефан Шоселов и арх. Банко Банов.

По 3 точка от Дневния ред бе засегнат и проблемът с таксите за битови отпадъци и нерентабилното й определяне на този етап. Г-н Шоселов изрази мнение, че настоящата формула за определяне на такса смет, която е на площ, е неправилна, тъй като не площта, а реалното генериране на отпадък трябва да е определящо. По този начин реалният замърсител ще е този, който ще плаща. Секретарят на общината сподели, че предстои среща, на която да бъдат предложени различни формули за определяне на тази такса и предложението на Шоселов, за отделни контейнери за всеки, като така ще се вижда конкретното потребление, ще бъде внесено на тази среща.

По 4 точка от дневния ред Мария Бойчева сподели, че ремонтът на кардиологичното отделение към МБАЛ Стара Загора, вече е приключил и е на стойност 2000 лв., като призова, който може да се включи с някаква сума, за да бъде заплатен.

Срещата приключи с уговорката секретарят на община Стара Загора да посещава често сбирките на Клуба на работодателя, а всички проблеми и въпроси, които се повдигат, да биват систематизирани и изпращани до него.

С това дневният ред бе изчерпан и Председателя закри заседанието.

Стара Загора 31.10.2016

Протоколист :….                                Председател :.

          (Олга Клисурова)                                                           (Димитър Янков)

/ Заседания

Сподели публикацията