Протокол от заседание на ОС на 29.03.2016

Протокол от заседание на ОС на 29.03.2016

ПРОТОКОЛ

 от

 заседание на Общото Събрание

 на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

от 29.03.2016 г.

  Днес, 29.03.2016 г.

от  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 22 членове и 29 гости, сред които областния управител инж. Ранов, зам. Областния управител Марияна Кръстева, Татяна Кръстева директор на РИО – Стара Загора, представители на Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора и директори на професионални гимнации в областта. Началото на събранието беше отложено с един час, тъй като нямаше необходимият кворум. В 19.30 ч. беше направено повторно преброяване и се установи, че присъстват 22-ма члена. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Дневен ред:

 

 

1.Среща-разговор с  директорите на професионалните гимназии и техникумите в гарада ни на тема „Създаването на  Център за медиация между средните, висшите училища и работодателите в България”.

2.Разни

Председателят г-н Димитър Янков откри събранието и представи Дневния ред. Представи гостите и щрихира темата, която ще се разглежда на срещата. Сподели, че Клуба на работодателя, заедно с Областна управа и Търговско промишлената палата изработват анкета, която да даде ясна представа какви кадри са нужни на бизнеса, за да се предвидят тези специалности в план приема на 2016-2017 година. Представи накратко идеята за центъра за медиация между бизнес – наука – образование, който СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” подкрепя напълно и даде думата на Доц. Попов, член на Клуба и главен двигател за създаването на този център. Той начерта основните цели на този център, а именно: да бъде посредник във взаимодействието на триадата бизнес – наука – образование; да създаде възможност за по-ефективно партниране между тях;  намаляване на кризата в образованието и недостига от висококвалифицирани, адекватно обучени млади специалисти за бизнеса в България.

Приоритетни задачи на Центъра за медиация да бъдат:

 • Изработване на компютърна информационна система с база данни за средните и висшите училища в страната (специалности, социални характеристики на специалностите, учебни планове и програми) и база данни за фирмите в България по предмет на дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности;
 • Разработване на основен алгоритъм на поведение в помощ на конкретен работодател за постигане на балансиран контигент от добре подготвени и практически обучени специалисти.
 • Да предоставя на работодателите, при необходимост млади обучени специалисти по отделните професионални направления, съобразно критериите на работодателя;
 • Да даде възможност на работодателите активно да участват в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности в средните и висшите училища. Това ще  гарантира адекватна подготовка и бърза адаптация на младите специалисти в производствени условия;
 • Да се осигури възможност на отделни фирми да предоставят учебна практика на ученици и студенти и да участват пряко в дуалните форми на обучение. По този начин  ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да направи информиран избор на млад специалист;
 • Да съдейства на МОН за провеждане на реформата във средното и висше образование и адаптирането му към новите европейски и световни стандарти и изисквания;
 • Да се разкрият офиси на Центъра за медиация във всички областни градове  с цел осигуряване  на предлаганите услугите до неговите контрагенти във всички региони на страната;
 • Създаване на представителства на Центъра за медиация в Р. Турция, Р. Гърция и Р. Македония, където да се открият «Центрове за езиково обучение и специализирана подготовка на чуждестранни граждани». Успешно завършилите обучението си, чуждестранните граждани ще придобият правото да продължат да учат във всички средни и ВУ в България на български език.
 • Да съдейства  за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива.

Той допълни, че предстой създаването на устав от консорциума и учредяване на „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ МЕЖДУ СРЕДНИТЕ, ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”. Консорциумът ще се състои от 3 организации:

 • Сдружение КСБ, в което членуват почти всички висши училища в България;
 • Националният център за кандидатстудентска подготовка и информация (НЦКПИ), който разполага с 32 действащи офиса в страната, 3 представителства в чужбина и добре обучени кадри, които са посредници между ВУ и зрелостниците в България. Чрез НЦКПИ всички възможности по предмета на дейност на НЦМСВУР ще се мултиплицират и на практика услугата ще се доближи до контрагентите;
 • СНЦ „Клуб на работодателя”- Стара Загора. Ще съдейства за създаване на контакти между бизнеса и средните и висши училища в България.

Председателят, Димитър Янков, обясни, че срещата е свободна и всеки може да взема думата за изказвания, въпроси и т.н. След което даде думата на Г-н Шоселов. Той приветства гостите и призова да се разчупи официалната рамка и да се работи. Бизнесът има готовност да помага на образованието, да влиза в часовете на класния ръководител и да ги запознава с това, което им престои, това, което ги очаква в живота.

Думата взе инж. Ранов, областен управител на Стара Загора. Той също призова за свободно говорене по проблемите, които стоят и пред бизнеса, и пред образованието. Ангажира се, като представител на властта, да покани представители, а дори и самите министри на икономитака и образованието, за да могат пред тях да се представят проблемите.

Марияна Кръстева, зам. Областен управител, взе думата, за да благодари на Клуба на работодателя, за активността им. Тя набеляза основните стъпки, които ще се предприемат, като изказа надежда, че на тази среща ще се очартаят и още такива. Първата стъпка е анкетата сред бизнеса, за да се разбере от какви кадри имат нужда. Резултати ще бъдат предоставени на директорите на професионалните училища в региона. Ако те намерят за необходимо, може да се съобразят с това, което бизнеса ще има нужда и да организират такива паралелки. Втората стъпка е бизнесът да влезе в училищата. Представители на Клуба на работодателя да влизат в часа на класа веднъж месечно и да разказват за фирмата си, като провокират интереса на децата. Става дума за ученици 6-7 клас, на които им предстои кандидатстване.

Думата взе Иван Михалев, Председател на Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора. Той сподели, че при тях липсата на кадри е огромна. Това се дължи на бягането на децата ни извън България. Освен това, той смята, че голям проблем е наплива в езиковите гимназии, където реално попада елитът. Той смята, че трябва да се намали броят на паралелките в елитните училища.

Думата взема доц. Славов, който не се съгласи, че трябва да се намалят паралелките, а според него трябва да се създаде конкуренция между училищата. „Ние не предлагаме желания продукт на децата и те ги търсят на други места – в чужбина най-вече”- допълни той. Некачественият продукт кара децата да бягат. Затова е нужда оптимизация на учебните планове.

Думата взе Г-жа Димитрова, директор на РИО – Стара Загора. Тя каза, че на срещата присъстват директорите на професионални училища от 9 общини в региона. Заедно, според нея, можем да променим нещата, но проблемите не могат да се решат веднага. Допълни също, че не може административно да се намалят броя на паралелките в елитните училища. Сподели, че работят с ТТП, с Центъра за Професионално Орниентиране, а скоро ще излезе план-приема и ще може да се видят паралелките, които директорите на училищата са определили.

Мария Жекова, собственик на Ате Пласт ООД, сподели опит и отправи покана към директорите на училищата да водят децата в завода, за да виждат как работи и да се мотивират.

Лина Попкръстева, от фирма Попкръстеви ООД, също взе думата и сподели, че при тях също има огромен глад за кадри, тъй като курсовете за категории С и Е са изключително скъпи. Преди те са се давали в училищата по транспорт, но вече не така. Тя предложи материалната база, ако директорите на такива училища успеят да се преборят това да влезе отново в учебния план. Думата взе Дечко Пейчинов, директор на ПГ по транспорт и мениджъмнт, гр. Казанлък. Според него учениците трябва да се привлекат и да се направи така, че самите те да ги потърсят, защото учебните заведения са атрактивни и дават поле за изява. Оборудването е много важно и училищата трябва да инвестират в него. Сътрудничеството с висшите заведения също е важно.

Думата взе Олег Стоилов, Председател на Търговско промишлената палата – Стара Загора. Той каза, че трябва да се насочим към нещата, които ние можем да променим. Дуалното обучение вече е регламентирано в България. В залата присъстват ПГ, които още тази година ще имат паралелки, които да имат такива опции. Това вече са трудово-правни отношения между учениците и бизнеса. Има три училища в региона, при които ще работи този модел, благодарение на Българо-швейцарската банка. Първи са в град Казанлък. В дните, които стажуват учениците, получават запалата и са на трудов договр. Три предприятия в областта предлагат базата си – Арсенал АД, гр. Казанлък, М+С Хидравлик АД, г. Казанлък, и Гуала Клоужърс България АД. Това е чудесен опит, който може да помогне да се решат засегнатите проблеми. Панорамата на средното образование Бъргаро-швейцарската банка ще имат щанд, на който ще представят възможностите и какво представлява дуално обучение. Предложение към Клуба на работодателя – да има щандове и на бизнеса и работодателите – на място да се види, какво учат, защо учат и какво ще работят децата.

Мария Бойчева, регионален мениджър на ДЗИ, взе думата, за да сподели добрия опит. Те си сътрудничат с Търговската гимназия Стара Загора. Ученици от тази гимназия имат летни стажове в ДЗИ от няколко години.

Марияна Демирева, директор на ПГ Иван Хаджиенов, г. Казанлък взе думата, за да сподели своя опит в дуалното обучение, тъй като едно от училищата, които работат вече по проекта, за който говори Олег Стоилов, е тяхното. Но тя смята, че докато на високо държавническо ниво не се вземе решение да се ограничат паралелките в елитните училища и в „лъскавите” специалности, то в техните училища нивото на учениците все повече ще пада. Защото демографския срив е толкова голям, че накрая ще останат ученици само за елитните училища.

Г-н Шоселов взе отново думата, като каза, че в края на срещата трябва да се подготвят въпроси и задачи, по които трябва да се работи в следващите дни и когато дойдат министри или представители на министерствата, да може разговора да е конструктвен и предложенията – аргументирани.

Димитър Гайдаров, собственик на Невен – Зиг Солар ООД, взе думата, като запозна директорите с опциите да спестяват средства чрез програмите за енергийна ефективност. За общински и държавни сгради, финансираното може да бъде до 100% безплатно.

Снежана Танева, директор на Търговска гимназия, гр. Стара Загора взе думата. Тя благодари за срещата и на най-вече на Клуба на работодатея, който я инициира. Приветства идеята за центъра за медиация, тъй като има голяма нужда от такъв център. Според нея проблемите са в две направления. Първо – мисленето на родителите. 99% от случаите къде да учи детето, го определя родителят. Идеята е на родителските срещите на края на годината, на които се представят паралеките и специалностите, да присъстват и представители на клуба на работодателя и бизнеса.  Другото направление – Почти всички деца след завършване на средното образование се насочват към висши учебни заведения. Идеята на професионалните училища, според нея, е да произвеждат средни кадри. А така на пазара на труда се получават много висшисти, без реализация на пазара на труда.

В края на срещата се набелязаха някои конкретни предложения, по които трябва да се работи, а именно: оптимизация на учебните планове, посещения на децата на фирмите, за да се провокира интерес у тях, участие на представители на бизнеса в родителските срещи, организирани преди приемите в учебните заведения.

Дискусията остана отворена, като Председателят на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” – Димитър Янков – отправи призив към всички участници да изпратят своите предложения до самия клуб, за да могат да се систематизират и да се използват като база за последваща работа върху тях.

След като свърши срещата с гостите, Председателя на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, покани членовете да останат, за да им бъде презентиран новият сайт на клуба. Той ги информира, че ще получат паролите си за достъп и ще могат да разгледат сайта, като ще очаква техните предложения и мнения.

С това събранието бе зарито.

Протоколист :.                                Председател :…………………………………. (Олга Клисурова)                                                           (Димитър Янков)

Сподели публикацията