За вас работодатели

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора

Уведомява работодателите от общините Стара Загора, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2021 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ – за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица.Средства в лв.
– безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)7752
– безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)3739
– за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)4143
за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ)4115
– осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ)4229
безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)8145
безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)4037
безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)12392
безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)10863
Раздел II. Програми за обучение и заетост:Средства в лв.
1.Национална програма „Помощ за пенсиониране“4336
Раздел III. Обучение на възрастниСредства в лв.
Обучения – по Заявка на Работодател. 
Обучения на Безработни лица, с осигурено работно място. 
1. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Професионална квалификация/1284
Обучения на Заети лица. 
2. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности/  /при Работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/725
3. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Ключови компетентности/ /при Работодатели – „средни“ предприятия/190
Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната. 

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места/заявки за обучение и необходимите документи до изчерпване на обявените финансови средства.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора, както и на тел. 042 697545

Сподели публикацията