Резюме на проведената среща между представители на бизнеса в Стара Загора и г-жа Деляна Иванова – заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР относно новия подход в регионалното и трансгранично развитие 2021 – 2027.

ministar-delyana-ivanova-na-foruma-696×386

Резюме на проведената среща между представители на бизнеса в Стара Загора и г-жа Деляна Иванова – заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР относно новия подход в регионалното и трансгранично развитие 2021 – 2027.

На 21 юни 2022 в зала П.Р. Славейков при община Стара Загора, от 18.30 ч. се проведе среща, на която бяха представени новия подход в регионалното и трансгранично развитие за периода 2021 – 2027 г. и инструментите за подкрепа на програмния период.

В срещата взеха участие г-жа Деляна Иванова – заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР, представители на Община Стара Загора, представители на бизнес и търговски организации от Стара Загора.

Заместник-министърът представи програмите за подпомагане и обновяване на сградния фонд по проекта „Енергийна ефективност“ за периода 2021 – 2027 г.

Бенефициенти по проекта ще бъдат общини, общински структури, физически и юридически лица, сдружения във връзка с етажната собственост.

Отпуснатите средства ще се използват за енергийна ефективност на сградния фонд на частни, публични, държавни, общински и други имоти, а целта е преминаване към по-висок клас на енергийна ефективност на сградите.

I.По програма „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради“, право на достъп до европейските средства ще имат само регистрирани юридически лица – сдружения на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, като заделените средства са в размер на 1.4 милиарда лева. В новата програма са включени и по-малки жилищни сгради с минимум три домакинства. Целта е енергийно обновяване и оптимизиране консумацията на енергия на многофамилни жилищни сгради, които трябва да постигнат минимум 30% енергоспестяване и да преминат към клас на енергийна ефективност минимум „В“. Условията за кандидатстване са:

1.Да имат регистрирано ЮЛНЦ – сдружение на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, което да има открита банкова сметка.

2.Сградата да има изготвено техническо обследване, технически паспорт и енергиен одит с доклад за препоръчани мерки за енергоспестяване.

3.С предвидените мерки трябва да бъдат постигнати минимум 30% енергийни спестявания, като мерките могат да включват и изграждане на ВЕИ

4.Разходите за техническото обследване, техническия паспорт и енергийното обследване са за сметка на сдружението на собствениците.

Средствата за многофамилните жилищни сгради са разделени в съотношение 30% за малки – от 3 до 36 апартамента, към 70% за големи – над 36 апартамента. Критериите за класиране са на основа РЗП (разгъната застроена площ), като предимство ще имат сградите с по-голяма РЗП в случай, че прогнозните разходи за подалите заявления кандидати навишават максимално допустимите по програмата. Тези, които успеят да подадат документи до месец март 2023 година ще бъдат финансирани 100%, а тези, които подадат до декември 2023 година ще бъдат финансирани на 80%.   Същевременно има предвидена максимална стойност, която ще бъде финансирана по програмата на база площ, т.е стойност на м2 РЗП. Ако проектната стойност на конкретната сграда надвишава тази стойност, разликата ще трябва да се финансира от собствениците.

II. По програма „Енергийно обновяване на обществени, офис и промишлени сгради“, право на достъп до европейските средства ще имат юридически лица, общини, общински и държавни структури, като целта е енергийно обновяване и оптимизиране консумацията на енергия на публични сгради, индустриални имоти, офис сгради, които трябва да постигнат над 30% енергоспестяване и да преминат минимум към клас „В“. Публичните имоти ще бъдат финансирани до 100%, частните до 70%. Заделените средства за обществени сгради са в размер на 375 милиона лева, а за частните 275 милиона. Ще бъдат финансирани предприятия от секторите търговия, производство, услуги, публични сгради и др.

III. По проекта „Зелена мобилност“ ще се отпускат средства на общините за закупуване на градски и междуградски транспортни средства с високо ниво на екологичност.

IV. Структура на ППР 2021 – 2027 г. е както следва:

Приоритет 1   – Градско развитие  

Приоритет 2   – Интегрирано териториално развитие    

Приоритет 3   – Справедлив енергиен преход     

От дискусията, която протече по време на срещата стана ясно, че приема на документи, одобрение на проектите и разпределението на средствата между одобрените кандидати за програмата „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради“, на първия етап – класиране на кандидатите от програмата ще се администрира централно от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а за втория етап – ръководство, изпълнение и разпределение на малки ОП по сгради, е предвидена обществена поръчка, чрез която ще се възложи администрирането и управлението на евро-средствата на частни компании – 7 на брой – по една за всеки целеви регион в България. Няма разпределение на средствата по региони, всички ще се конкурират равностойно. Общините, които до този момент са администрирали програмите са изключени от процеса. Те ще имат право да участват само като кандидати за финансиране. На въпрос на председателя на СНЦ Клуб на работодателя Стара Загора, дали централизирането на процедурата и съсредоточаването и само в МРРБ, по кандидатстване и одобрение, няма да доведе до предварително отпадане на множество кандидати, отговорът бе неясен. На въпрос от страна на клуба, дали МРРБ има капацитет да се справи с огромния поток от документация, отговорът бе неясен, като се цитира отново, че това ще е само на първи етап. На последен въпрос, дали са ясни критериите – същите бяха изброени, но се поясни че още са в процес на доизясняване, което навежда на мисълта, че от програмните програми ще бъдат изключени много „случайни“ кандидати, а някои ще имат по-сериозно предимство. От изказванията стана ясно също, че МРРБ няма готовност и кадрова обезпеченост, за да обслужва програмата, така че да бъдат усвоени максимално средства.

Освен така важната тема относно средствата по програмите за енергийна ефективност, бе представена и програмата за териториално и трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 2021 – 2027 г. Целта е да се засили сътрудничеството между страни попадащи в един регион, като средствата по програмата не са предварително разпределени между страните. Четири на брой са подпрограмите, а именно:

  1. Програма „Дунав“, в която участват 14 държави, а фонда й е в размер на 266 млн. Евро. Приоритетите са конкурентна иновация, достъп до заетост, преход към възобновяеми източници и опазване на природата и околната среда, повишаване на административния капацитет;

Бенефициенти ще бъдат национални, регионални и местни власти, НПО, образователни и научни институти.

  • Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ – участват 10 държави, фондът е в размер на 294 млн. Евро, а приоритетите са иновации и въвеждане на високи технологии, преход към кръгова икономика, подкрепа на по-добро управление и сътрудничество.

Бенефициенти ще бъдат национални, регионални и местни власти, НПО, образователни и научни институти, програмата е в ход и регистрация, а кандидатстване ще се осъществява в срок до 22 Септември 2022 г.

  • „Интеррег NEXT – Черноморски басейн“ – средствата са в размер на 67,7 млн. Евро, а приоритетите са „син“ и интелигентен регион. Ще се финансират изследвания, иновации, внедряване на нови технологии за чист и „зелен“ регион, адаптиране към климатичните изменения, опазване на природата и бои-разнообразието. Бенефициентите са същите като т.1 и т.2.
  • „ИНТЕРРЕГ Европа“ – фондът е в размер на 474 млн. Евро, а целта му е подкрепа на междурегионалното сътрудничество, обмен на добри практики в областта на регионалните политики.

Бенефициенти са национални, регионални и местни власти, публични и частни НПО. Условие за допускане е същите да са включени в партньорство с организациите, отговорни за провеждането на съответната политика.

  • „УРБАКТ“ – стойност 106 млн. ЕВРО с цел подпомагане на градското развитие, местните власти, общински администрации и регионални агенции. Програмата цели създаване на механизъм за трансфер на иновации и стартира от м. Октомври 2022 г.
/ Събития

Сподели публикацията