Предстои ни среща с министъра на образованието

Предстои ни среща с министъра на образованието

Дис­ку­си­он­на сре­ща на биз­не­са от ста­ро­за­гор­с­ки ре­ги­он с ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов се про­ве­де на 1 ав­густ в Ста­ра За­го­ра. До­ма­кин на фо­ру­ма бе кме­тът на об­щи­на­та Жив­ко То­до­ров, а ини­ци­а­ти­ва­та бе на „Клуб на ра­бо­то­да­те­ля“.
Ини­ци­и­рах­ме та­зи сре­ща със се­гаш­ни­те но­ви уп­рав­ля­ва­щи. Ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та, об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Гер­га­на Ми­ко­ва, ръ­ко­вод­с­т­во­то на Об­щи­на Ста­ра За­го­ра в ли­це­то на кме­та Жив­ко То­до­ров и пред­се­да­те­лят на ОбС Та­ньо Брай­ков, се от­зо­ва­ха на по­ка­на­та ни, ко­мен­ти­ра за НБП Ди­ми­тър Гай­да­ров, пред­се­да­тел на „Клуб на ра­бо­то­да­те­ля“. Всич­ки дой­до­ха, за да чу­ят как­ви са проб­ле­ми­те на ра­бо­то­да­те­ли­те от ре­ги­он Ста­ра За­го­ра. По­лу­чих­ме ед­ноз­нач­но пот­вър­ж­де­ние, че те ще ни съ­дейс­т­ват, ще ра­бо­тим съв­мес­т­но, най-ве­че за лип­са­та на ква­ли­фи­ци­ра­на ра­бот­на ръ­ка за биз­не­са и прив­ли­ча­не на ин­вес­ти­ции в ре­ги­о­на.

Цялата статия прочетете тук.

Сподели публикацията