Протокол от Отчетно-изборно годишно общо събрание 2017

Протокол от Отчетно-изборно годишно общо събрание 2017

 

 

ПРОТОКОЛ

 

от

отчетно-изборното годишно общо събрание

 на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

от 26.01.2018 г.

 

 

 

Днес  26.01.2018 г.

 

в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 35 члена от 65, следователно има необходимия кворум. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”.

Отчетно – изборното общото събрание е обявено с покана, обнародвана в сайта на Клуба www  .  krsz  .  org на 12.01.2018 г. съгласно член 21 ал.(4) от устава на сдружението. Поканата бе поставена и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

 

 

 

Присъстват 36 души.

 

 

 

Дневен ред:

 

 

  1. Изложение на председателя Димитър Гайдаров за инициативите на Клуба през 2017 г.
  2. Отчет на председателя инж.Димитър Гайдаров за дейността на Клуба през 2017г.
  3. Отчет за финасовото състояние на клуба
  4. Освобождаване на Председателя на управителния съвет на сдружението и избор на нов;
  5. Освобождаване на Управитения съвет и избор на нов;
  6. Тържествена вечеря

 

Председателят на клуба, Димитър Гайдаров, откри заседанието и представи Дневния ред. По точка 1 от Дневния ред той представи инициативите на клуба през изминалата година, а именно:

  1. Нова и модерна индустриална зона ЗАГОРЕ, съпътствана от професионален икономически анализ и инвестиционна брошура на регион Стара Загора.
  2. Нова и иновативна техническа гимназия, която да създава необходимите кадри за предприятията.
  3. Нов подход при създаването на специалисти в професионалните училища на образователната система, чрез съгласуване и съвместна работа с бизнеса.

 

Премина се към втора точка от Дневния ред, по която Димитър Гайдаров представи основните дейности на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” през 2017 година.

В началото на февруари 2017г. се проведе работна среща на Клуба с община Стара Загора, в лицето на кмета Живко Тодоров и Председателя на общинския съвет – Емил Христов. Целта ѝ бе да се обсъди инициативата на Клуба за ангажирането на международната анализаторска компания  Индъстри Уоч за обособяването на територията на Стара Загора на икономическа зона, подобна на „Икономическа зона Тракия”.

След срещата бе сключен договор между общината и Индъстри Уоч, възлагайки икономическо проучване на региона, съвместно с бизнеса, а в последствие и изготвяне на инвестиционна брошура за Стара Загора, акцентираща върху основните предимства.

В края на същия месец, на месечната среща на Клуба, водеща тема бе „Квалифицирана работна ръка за бизнеса на Стара Загора”. Специални гости бяха Областният управител проф. Веска Шошева, ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин, Жулиета Върлякова, и.д. директор на Бюрото по труда и Татяна Димитрова, началник на РИО.

През месец март Клуба на работодателя – Стара Загора инициира среща на изявилите инициатива водачи на изборните листи на ГЕРБ, БСП и Нова република с работодателите в града, за обсъждане на актуални въпроси, свързани с развитието на региона. Бъдещите депутати декларираха готовността за съвместна работа със старозагорския бизнес.

В края на същия месец Председателят на Клуба на работодателя участва в откриването на Национална кандидатстудентска борса на висшите училища в България, призовавайки бъдещите специалисти да се завърнат в родния град, след завършване на висшето си образование, за да работят в модерните местни предприятия.

През месец април се състоя фокус група на тема „Професионална реализация на младите хора“, в която бе поканен да вземе учачастие и Председателят на Клуба на работодателя, Димитър Гайдаров. Много от участващите абитуриенти се вслушаха в съветите на бизнеса и започнаха работа още същото лято във фирми от Стара Загора.

През същия месец Димитър Гайдаров взе участие и в Петата областна панорама на професиовалното образование и кариерното развитие.

На срещата през месец май Дуалното обучение на кадри в Германия, Австрия и Швейцария бе акцентът на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора. Специален гост на срещата беше Мария Жекова, управител на фирма Ате Пласт ООД, споделяйки наблюденията си, като участник в делегация в Швейцария, посетила сходна на Стара Загора като размери Област. Наличието на една единствена политехническа гимназия там, предлагаща обучение в повече от 30 специалности, изрично съгласувани с местния бизнес, послужи за пример на работещ модел за създаване на кадри. Съвместно с Община Стара Загора и Регионално Управление на Образованието, Клуб на работодателя съдейства за обединяването на техникумите по Механотехника, Електротехника и Електроника в Стара Загора, в общ Технически Кампус, с прилежащ към него Професионален Център за Квалификация, в който ще се обучават специалисти в нови и модерни специалности, търсени от бизнеса в региона.

Юни месец Специален гост на месечната сбирка на Клуба на работодателя бе икономистът Владимир Каролев. Темата, която бе разисквана, беше: ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА.

 

През юли Клубът на работодателя организира среща между кмета Живко Тодоров и собственици на фирми, находящи се на територията на бившото предприятие „Сердика”, на която общината пое ангажимент да отремонтира пътната инфраструктура, намираща се в плачевно състояние.
На 1 автуст се проведе среща между министъра на икономиката Емил Караниколов и бизнеса в Стара Загора и региона, организирана от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”. Разисквани бяха възможностите за създаване на индустриална зона ЗАГОРЕ, с активното участие на държавата, общината и бизнеса на Стара Загора.

В края на същия месец Областният управител Гергана Микова беше специален гост на месечната среща на Клуба на работодателя. Основната тема, която се разисква, беше дългосрочното осигуряване на квалифицирана работна ръка за бизнеса в региона.

Друга изключително важна среща бе тази с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, организирана през октомври от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, съвместно с областния управител Гертана Микова на 23.10.2017. Темата на форума беше „Законодателни промени за създаване на квалифицирани кадри, които да подпомогнат бизнеса и икономическото развитие на регион Стара Загора”. В него взеха участие и кметът на града Живко Тодоров, зам. кметът Иванка Сотирова, зам. областният управител Патя Чакърова, както и началникът на РУО Татяна Димитрова.

С изключително активното съдействие на министерството, след тази среща бяха инициирани множество последващи действия, довели до  нов подход при създаването на специалисти в професионалните училища на образователната система, чрез съгласуване и съвместна работа с бизнеса.

На 07.ноември.2017 г. представители на СНЦ „Клуб на работодателя Стара Загора” взеха участие в областна работна среща, на която се обсъждаха проблемите на професионалното образование. Срещата беше инициирана по повод предстоящия Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година. В нея участваха още г-жа Гергана Микова – Областен управител, директорите на професионалните гимназии, представители на общинските администрации, на работодателските организации и фирми от областта, на Регионалното управление на образованието (РУО), както и на Центъра за кариерно ориентиране.

На 22.11.2017  Управителния съвет на Клуба на работодателя – Стара Загора инициира работна среща с кмета на общината – Живко Тодоров, по повод изграждането на индустриална зона „Загоре” в квартал „Зора“, като съвместен проект между община, предоставяща земята, и държава, която ще финансира изграждането на цялата необходима инфраструктура. Бизнесът ще продължи да участва пряко в развитието на индустриалната зона, чрез включване на Димитър Гайдаров в управителния съвет на новосъздаващото се акционерно дружество, от което всеки заинтересован в последствие ще може да закупи акции.

В края на годината, през месец декември, Клубът на работодателя взе участие в две важни събития: дискусията „ДА! На българските региони-инвестиционна дестинация Стара Загора“ и работна среща, посветена на реализацията на българо-швейцарския проект „Домино” в професионални гимназии от Старозагорска област.

Председателят даде думата за въпроси или възражения. Поради липса на такива, се премина към гласуване.

Гласували: 36

За: 36

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

Отчетът на председателя инж.Димитър Гайдаров за дейността на Клуба през 2017г. се приема.

Премина се към трета точка. По нея Димитър Гайдаров представи накратко финансовото състояние на клуба, приходите през изминалата година, както и направените разходи. Поради липса на въпроси се премина към гласуване.

 

Гласували: 36

За: 36

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

Отчета за финасовото състояние на клуба се приема.

Премина се към четвърта точка от Дневния ред, а именно: Освобождаване на Председателя на управителния съвет на сдружението и избор на нов.

Управителният съвет издигна кандидатурата арх. Банко Банов, управител на Архитектно бюро „Авангард”. Поради липка на дружи предложения, кандидатурата бе подложена на гласуване.

Гласували: 36

За: 36

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

За Председател на СНЦ „Клуб на работодателя  – Стара Загора” е избран арх. Банко Банов

Подложи се на гласуване освобождаването на Димитър Гайдаров като Председател.

Гласували: 36

За: 36

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

Димитър Гайдаров е освободен от Председателствота на СНЦ „Клуб на работодателя  – Стара Загора”.

По пета точка от Дневния ред постъпиха следните предложения за членове на УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”:

Димитър Гайдаров (Невен-ЗИГ Солар ООД), Димитър Янков (Теком АД), Стефан Шоселов (Новотехпром ООД), Петър Ангелов (Изпълнителен директор на Стандард Профил България ЕАД), доц. Борислав Попов (Център за кандидатстуденска подготовка и информация ЕООД), Мария Бойчеваастна детска градина и занималня „Пламъче“) и Пламен Михалев (Лесо Инвест ООД).

Поради липса на други предложения, се премина към гласуване анблок.

Гласували: 36

За: 36

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

За членове на УС са избрани:

Димитър Янков

Стефан Шоселов

арх. Банко Банов

Петър Ангелов

Пламен Михалев

доц. Борислав Попов

Димитър Гайдаров

Мария Бойчева

Подложи се на гласуване освобождаването на стария УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, чиито членове са: Лина Попкръстева, Димитър Янков, Димитър Гайдаров, Петър Ангелов, Стефан Шоселов, Пламен Михалев, доц. Борислав Попов и арх. Банко Банев.

Гласували: 36

За: 36

Против: 0

Въздържали се: 0

Решение: Старият УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, чиито членове са: Лина Попкръстева, Димитър Янков, Димитър Гайдаров, Петър Ангелов, Стефан Шоселов, Пламен Михалев, доц. Борислав Попов и арх. Банко Банев е освободен.

 

 

С това дневният ред бе изчерпан и Председателя на събранието закри заседанието.

 

 

 

Стара Загора 26.01.2018

 

Протоколист :……………………………..                                 Председател :………………………………….

(Олга Клисурова)                                                           (Банко Банев)

/ Заседания

Сподели публикацията