Протокол от ОС на 20.11.2018 г.

Протокол от ОС на 20.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 20.11.2018 г.

 

Днес  20.11.2018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 16 души.

Дневен ред:

 

 

  1. Приемане на нови членове.
  2. Нови и актуални прогрми относно заетостта в „Агеция по заетостта – Стара Загора“.

Гост: Георги Коев – директор на дирекция „Бюро по труда“

  1. Дуалното обучение и откриване на нови паралелки за нуждите на строителния бранш и финансовия сектор.

Гости: г-жаТатяна Димитрова (директор на РУО Стара Загора), г-жа Танева (ТГ „Княз Симеон Търновски“), г-н Георги Славов (директор на ПГСАГ „Лубор Байер“), г-жа Димитрова (директорна ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“), г-н П. Балабанов – председател на КСБ – Стара Загора, арх. П. Киряков – председател на КАБ РК – Стара Загора и инж. Ст. Драгов – председател на КИИП РК –  Стара Загора

  1. Индустриална зона Бургас – споделяне на опит – Развитие на нашите индустриални зони.

Гости : арх. Д. Георгиев – председател на комисията по Устройство на територията при Общински съвет Бургас и г-н Тодор Демирков

  1. Разни

Информация за промени в условията на застраховка гражданска отговорност през 2019 година – докладва г-жа Бойчева

Информация и организиране на коледно тържество на 13.12.2018г.  в р-т „Сан Суси“

 

Председателят г-н арх. Банов откри събранието и представи Дневния ред.

По т .1 от Дневния ред Председателят, представи Диньо Димов, собственик на фирма Нолина ЕООД, който е подал заявление за членство в СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”. Той представи себе си и бизнеса си с няколко думи. Беше дадена думата и на неговите гаранти – арх. Банко Банов и Пламен Михалев.

Предложението за членство беше подложено на гласуване.

Гласували: 16

ЗА:16

ПРОТИВ:0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:0

Решение: Диньо Димов е приет за член на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

 

По т.2 от Дневния ред, арх. Банов се извини от името на Георги Коев – директор на дирекция „Бюро по труда“, който е бил възпрепятстван и не е успял да дойде.

По т.3 от Дневния ред думата взе Пенка Атанасова, старши експерт по професионално образование и обучение. Тя приветства клуба, заради техните нестихващи дейности относно повишаване качеството на професионалното образование у нас. Според нея това е нещо, за което трябва всички заедно да работят. Разказа, че РУО Стара Загора организира ежегодно „Дни на отворени врати” във фирмите, за да могат ученици и техните родители да се запознаят отблизо с естеството на работа в тях. Много от фирмите ченове на клуба са вземали участие. Освен това сподели, че в момента могат да се изпращат предложения за въвеждане на паралелки за дуално обучение в различни професионални училища. Накрая на срещата каза, че РУО Стара Загора остава на разположение и ще се радва да работи заедно с клуба за подобряване и популяпизиране професионалното обучение.

По т.4 от Дневния ред думата беше дадена арх. Д. Георгиев – председател на комисията по Устройство на територията при Общински съвет Бургас и г-н Тодор Демирков. Те описаха как е устроена Индустриалната зона в Бургас, как е била обособена, какви фирми са проявили интерес към нея. Споделиха, че сега предстои разширяване на зоната. Разказаха за трудностите, с които са се сблъскали и проблемите, които им се е наложило да решават.

По т.5 от Дневния ред арх. Банов сподели, че Коледното тържество на клуба ще се състои на 13.12.2018 г. от 18:30 часа в ресторант „Сан Суси”.

Освен това представи предложенията до Министерски съвет на РБ и до Министъра на образованието Красимир Вълчев за включване на професия  код 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации/ СПК –III/”, специалност код 5220301 „Топлоенергетика от професионално направление” код 522 „Електротехника и Енергетика” в Списъка със защитените от държавата специалности, излезли от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”. Освен това клубът депозира и писмо в подкрепа откриване на професионална паралелка в Средно училище „Иван Вазов“ гр. Стара Загора, специалност код 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“ от професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“ от професионално направление код 482 „Приложна информатика“ за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език и дневна форма на обучение.

Арх Банов уведоми, че в Община Стара Загора е депозирано писмо от името на клуба в подрепа на искането на фирмите Траяна, Боруй, Рамисто, Шидеров и др. да се реши проблемът с отводнителната канализация на ул. „Михаил Харитонов” в Индустриална зона, гр. Стара Загора.

В края на срещата г-жа Бойчева предостави информация за промените в условията на застраховка гражданска отговорност през 2019 година

 

 

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 20.11.2018

 

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

 

/ Заседания

Сподели публикацията