П Р О Т О К О Л от отчетно-изборното годишно ОС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” 25.01.2019 г

П Р О Т О К О Л от отчетно-изборното годишно ОС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” 25.01.2019 г

П Р О Т О К О Л

от отчетно-изборното годишно Общо събрание на

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

 

Днес, 25.01.2019 г. от 18,30 часа в конферентната зала на парк-хотел „Стара Загора” с адрес: град Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 50 се състоя отчетно – изборно годишно Общо събрание на членовете на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“.

Заседанието бе открито от Председателя на УС – арх. Банко Банов.

Същият съобщи, че събранието е свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението с решение на УС на сдружението с покана, публикана на инетрнет сайта на сдружението: www.krsz.org и покана, поставена на мястото за обявление на адреса на управление на сдружението. Поканите са обявени на 07.01.2018 г., като е спазен установения за това срок в Устава – най-малко четиринадесет дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Инж. Гайдаров съобщи, че на заседанието присъстват членове съгласно списък на регистрация на кворума – неразделна част от протокола.

Съгласно този списък се извърши регистрация на кворума, като се установи, че на Общото събрание присъстват лично 21 (тридесет и пет) члена от всички 67 (шестдесет и седем) члена на сдружението.

Поради липса на кворум на основание чл.22 от Устава на сдружението, отчетно – изборното годишно Общо събрание  се проведе на същия ден от 19,30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Предложено бе Общото събрание да избере арх. Банко Банов за Председател на събранието, а за протоколист – г-жа Олга Клисурова – секретар на клуба. Други предложения не постъпиха.

Проведе се гласуване.

Гласували: 21

            За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

В резулат на проведеното гласуване, ОС

 

РЕШИ:

ИЗБИРА АРХ. БАНКО БАНОВ за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ИЗБИРА Г-ЖА ОЛГА КЛИСУРОВА за ПРОТОКОЛИСТ.

 

Избраните органи заеха своите места.

Събранието се проведе при предварително обявения в поканата дневен ред:

 

 

 1. Отчет на председателя арх. Банко Банов за дейността на Клуба през 2018 г.;
 2. Финасов отчет на Клуба;
 3. Освобождаване от отговорност на Председателя и Управителния съвет на Сдружението;
 4. Избор на нов Председател и нов Управителен съвет на Клуба;
 5. Разни
 6. Тържествена вечеря и връчване на наградите на Годишните номинации.

Пристъпи се към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка 1 от Дневния ред г-н Банов представи инициативите на клуба през изминалата година, а именно:

 1. Нова и модерна индустриална зона ЗАГОРЕ.
 2. Въвеждане на паралелки с дуално обучение н ПГСА „Лубор Байер”.
 3. Нов подход при създаването на специалисти в професионалните училища на образователната система, чрез съгласуване и съвместна работа с бизнеса.

 

Премина се към втора точка от Дневния ред, по която арх. Банко Банов представи основните дейности на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” през 2018 година.

През изминалия отчетен период  – 2018г., са проведени 10 събрания на клуба, 14 заседания на Управителния съвет и са приети 4-ма нови членове.

Още на заседание на първия Управителен съвет на Клуба бе обсъдена и приета нова програма за работата на Клуба на работодателя през 2018г. Основните насоки в нея бяха приемственост на дейността на предходното ръководство, всичко свързано със създаването и реализацията на индустриална зона „Загоре“, въвеждане на дуалното обучение и в други сектори, като строителния бранш, проблемите на образованието, в отговор на нуждите на бизнеса и др.

През изминалата година бяха обсъждани какви да бъдат основните задачи и насоки на Клуба и какви са очакванията от Клуба на работодателя. Наложи се мнението, че Клуба на работодателя трябва да бъде, като една своебразна експертиза на Общината и властта и че той трябва да се фокусира върху всички конкретни проблеми, засягащи бизнеса и обществения интерес. Обсъждано бе и взаимодействието на Клуба с Конфедерацията на работодателите Тракия и възможнотстите за съвместни форуми и участия. Беше разискван и Устава на Конфедерация Тракия и възможносттите за евентуални промени в него.

Клубът се занима на свои събрания с актуалните проблеми на бизнеса в региона:

 • работната ръка и нейното обучение
 • възможностите за създаване на механизми да се върнат икономическите емигранти
 • проблемите с болничните листове
 • публично-частното партньорство на бизнеса с Общините

По тези въпроси членове на клуба взеха участие на организираната от ГЕРБ-предприемачи работна среща, на която присъстваха и членове на Правителството.

На събрания на Клуба участваха различни лектори, които запознаха членовете с различни интересни  и полезни теми.

На едно от събранията, членовете на Клуба бяха запознати с медиацията и възможностите, които предоставя тя пред участниците в съдебни спорове, представители на бизнеса, адвокати, институции и общество, с лектор адв. Илчева от Център по медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора.Стана ясно, че ползването на тези възможности може да допринесе за спестяването на съдебни такси, по-бързо разрешаване на проблемите на основата на поверителност и доброволност.

На събрание на Клуба гост беше Явор Попов – режисьор на предаването „Шеф под прикритие“, който направи презентация и  направи предложение за участие на старозагорския бизнес.

На събрание на Клуба бе засегната темата Как да си спестим данъци, чрез мерките за енергийна ефективност и бе направена презентация на продуктите на Неодом с лектор Димитър Гайдаров.

На заседание на Клуба, във връзка с проблемите на образованието, бе формирана стратегия, относно предстоящото посещение на министър Красимир Вълчев. Бяха разгледани и приети материали, изработени от работна група, които бяха изпратени в писмен вид на Министерството на Образованието.

Засегнати бяха проблемите, свързани с програмите на профилираните гимназии и необходимостта те да бъдат съобразени с бизнеса. Поставено бе искане за това кариерното ориентиране на подрастващите да започва от 5-ти клас.

През месец март Председателя на Клуба на работодателя участва в откриването на традиционната Национална кандидатстудентска борса на висшите училища в България, която се проведе в комплекс „Верея“.

През месец април Председателя на Клуба на работодателя взе участие в Областната панорама на професионалното образование и кариерно развитие за 2018г., което се проведе в спортната зала на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора.

На основание решение на Клуба, бе изпратено в писмен вид до Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и до Министерски съвет, предложениеза включване на професия код 522030  „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност код 5220301 „Топлоенергетика“ от професионално направление код 522 „Електротехника и Енергетика“ в списъка на защитени от държавата специалности. Мотивите ни за това бяха да се преодолее дефицита от подготвени кадри в отрасъл Енергетика както на регионално, така и на национално ниво.

От името на Клуба на работодателя бе изпратено писмо за подкрепа относно въвеждането на професионална паралелка в средно училище „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора за учебната 2019/2020г. с професионално направление -код 482 „Приложна информатика“, код професия – 482020 „Оператор информационно осигуряване“, код специалност -04820201 „Икономическо информационно осигуряване“.

На събрание на Клуба през месец ноември, гости на Клуба бяха Пенка Атанасова – гл. експерт към РУО – Стара Загора, инж. Стефко Драгов – председател на РК на КИИП – Стара Загора и арх. Петър Киряков– председател на РК на КАБ – Стара Загора, както и инж. Пламен Михалев – член на УС на КСБ – Стара Загора. Тема на дискусията беше създаването на паралелки с дуално обучение за нуждите на строителния бранш. Клуба на работодателя формира конкретно искане да бъде създадена една паралелка с дуално обучение в ПГАСГ „Лубор Байер“ – Стара Загора и една паралелка дуално обучение в Професионална гимназия по строителство и дървообработване „Инж. Недьо Ранчев“ – Стара Загора, което бе депозирано в писмен вид до РУО – Стара Загора.

Получихме обещание, че едната паралелка ще бъде факт още през учебната 2019/2020 година, а другата в ПГСАГ „Лубор Байер“ – през учебната 2020/2021г., поради необходимост от допълнителни уточнения по съставяна на учебната програма. Надяваме се такава паралелка – дуално обучение да бъде създадена и в Търговската гимназия в Стара Загора.

Във връзка със затруднения трафик в града, заради извършващите се ремонтни дейности и благоустрояване, бе подкрепено становището на Строителната камара и бе инициирана среща на представители на Клуба с Кмета на Община Стара Загора. В резултат на това се изгради кръгово кръстовище на пресечката на Калояновско шосе и улица Промишлена.

На заседание на Управителния съвет и напоследващо събрание на Клуба, бе подкрепена с писмо до Кмета на Общината инициативата на СК Бадминтон за финансиране изграждането на Спортна зала по Ракетлон, която би довела до провеждането на много национални и международни състезания в нашия град, а респективно и до повече финансови приходи за бизнеса и Общината.

На заседание на Управителния съвет и последващо събрание на Клуба, бе подкрепена с писмо до Кмета на Община Стара Загора молбата за изграждане на дъждовна канализация и разрешаване на проблемите с локалните наводнения в Индустриалната зона, засягащи фирми ТРАЯНА, БОРУЙ, СТАРС АУТО, РАМИСТО, ШИДЕРОВ, ФОРТУНА, СКИПТЪР и старата база на фирма КЕН. Бе проведена и среща с Кмета на Общината, на която той обеща съдействие и бързо разрешаване на проблема.

През месец март бе проведена среща на Клубана работодателя с Георги Стоев от „Индъстри Уоч“ и Георги Симеонов – представител на Община Стара Загора, които ни запознаха с направеното до момента във връзка с индустриална зона „Загоре“, а по-късно бе даден старт по създаването на индустриална зона „Загоре“, като в ръководството на зоната бе включен като представител на бизнеса в Стара Загора Стефан Шоселов – председател на КРИБ – Стара Загора и член на УС на Клуб на работодателя – Стара Загора.

Доклад за индустриална зона „Загоре“ бе изнесен през месец октомври на събрание на Клуба, с гости арх. П. Киряков – проектант на Плана за застрояване, Румяна Грозева – члан на УС на зона „Загоре“ и Радостин Танев – изпълнителен директор.

На събрание през месец ноември, гости на Клуба бяха Тодор Демирков и арх. Димитър Георгиев – председател на комисията по ТСУ при Общински съвет Бургас, които споделиха опита при изграждането на Индустриална зона Бургас .

През изминалата година на някои от събранията имаше слаба активност, което доведе до преосмисляне наработата и политиката на Клуба и неговите изяви. Препоръчваме на новото ръководство увеличаване на членския внос и заличаване от списъка на клуба на нередовно отчетените за повече от две години.

 

Председателят даде думата за въпроси или възражения. Поради липса на такива, се премина към гласуване.

Гласували: 21

За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ:

ОТЧЕТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ – АРХ.БАНКО БАНОВ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА ЗА 2018 Г. СЕ ПРИЕМА.

 

Премина се към трета точка. По нея арх. Банко Банов представи накратко финансовото състояние на клуба, приходите през изминалата година, както и направените разходи. Поради липса на въпроси се премина към гласуване.

Гласували: 21

За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ:

ОТЧЕТЪТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КЛУБА СЕ ПРИЕМА.

 

Премина се към четвърта точка от Дневния ред, а именно: Освобождаване на Председателя на управителния съвет на сдружението и избор на нов.

Подложи се на гласуване освобождаването на арх. Банко Банов като Председател.

Гласували: 21

За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ:

ОС ОСВОБОЖДАВА АРХ. БАНКО ВЕНЕЛИНОВ БАНОВ от град Стара Загора, ЕГН: 6412147544 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА

 

Управителният съвет издигна кандидатурата доц. Борислав Попов – управител на Център за кандидатстуденска подготовка и информация ЕООД. Поради липса на дружи предложения, кандидатурата бе подложена на гласуване.

Гласували: 21

За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ:

ОС ИЗБИРА БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПОПОВ от град Стара Загора, ЕГН: ЕГН: 5804097643 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“

 

По пета точка от Дневния ред: Освобождаване на Управителния съвет и избор на нов

Подложи се на гласуване освобождаването на досегашния УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, чиито членове са: Мария Бойчева, Димитър Янков, Димитър Гайдаров, Петър Ангелов, Стефан Шоселов, Пламен Михалев и арх. Банко Банов.

Гласували: 21

За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ:

ОС ОСВОБОЖДАВА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: МАРИЯ АНКОВА БОЙЧЕВА, ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЯНКОВ, ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГАЙДАРОВ, ПЕТЪР РАЙКОВ АНГЕЛОВ, СТЕФАН РАШЕВ ШОСЕЛОВ, ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ И АРХ. БАНКО ВЕНЕЛИНОВ БАНОВ.

Председателстващият ОС докладва, че е постъпило предложение за членове на Управителния съвет да бъдат избрани следните лица:

Димитър Янков (Теком ООД), Стефан Шоселов (Новотехпром ООД), Петър Ангелов (Изпълнителен директор на Стандард Профил България ЕАД), Мария Бойчева (Частна детска градина и занималня „Пламъче“), Емил Славов (СТМ Експрет ООД) арх. Банко Банов (АБ Авангард) и Пламен Михалев (Лесо Инвест ООД).

Поради липса на други предложения, се премина към гласуване анблок.

 

Гласували:21

За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ:

ОС ИЗБИРА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“:  ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ, ЕГН: 6608097585, СТЕФАН РАШЕВ ШОСЕЛОВ, ЕГН: 5412297645, АРХ. БАНКО ВЕНЕЛИНОВ БАНОВ, ЕГН: 6412147544, ПЕТЪР РАЙКОВ АНГЕЛОВ, ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ ЕГН: 6712077601, ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ, ЕГН: 7611077586, и МАРИЯ АНКОВА БОЙЧЕВА, ЕГН: 6105254553.

 

Постъпи предложение, всеки, който не е плащал членски внос до декември 2017 година, да отпадне като члев на сдружението, като преди това бъде уведомен, че има има възможност да го направи в срок до 31.03.2019 г.

 

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласували:21

За: 21

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ:

ВСЕКИ ЧЛЕН НА КЛУБА, КОЙТО НЕ Е ПЛАЩАЛ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС ДО ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА, ДА ОТПАДНЕ КАТО ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕТО, КАТО ПРЕДИ ТОВА БЪДЕ УВЕДОМЕН, ЧЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО НАПРАВИ В СРОК ДО 31.03.2018 ГОДИНА.

 

С това дневният ред бе изчерпан и Председателят на събранието закри заседанието. Неразделна част от настоящия протокол е списъка с регистрираните членове, участвали в заседанието на събранието.

 

 

Председателстващ ОС: ………………………………..

/арх. Банко Банов/

 

 

Протоколист: ……………………………

/Олга Клисурова/

Сподели публикацията