Протокол

Протокол

От Редовно заседание на Управителния съвет на СНЦ Клуб на работодателя – Стара Загора, проведено на 28.4.2021 г. от 15 ч.

ДНЕВЕН РЕД

На редовно заседание на Управителния съвет

На Клуб на Работодателя – Стара Загора, 28.04.2021 г.

 1. Обсъждане на предложения относно по-важни цели и събития, които следва да се включат в програмата за изпълнение на КРСЗ през 2021 г.;
 2. Определяне на отговорници по различни проекти, в които КРСЗ участва;
 3. Обсъждане на възможности за раздвижване на клубната дейност и включване на членовете на клуба в различни мероприятия и дейности;
 4. Разни

                                                                       Председател:

                                                                                              Л. Попкръстева

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

На членовете на Управителния съвет,

Присъствали на заседанието проведено на 28.04.2021 г. в 15.00

Стара Загора

Име и ФамилияПодпис
  1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    
  7    
  8    

                                                                       Председател:

Протокол

От Редовно заседание на Управителния съвет на СНЦ Клуб на работодателя – Стара Загора, проведено на 28.4.2021 г. от 15 ч.

Днес 28.4.2021 г. от 15.00 ч. в Стара Загора, бе проведено редовно заседание на УС на СНЦ Клеб на работодателя Стара Загора.

На заседанието присъстваха:

Лина Попкръстева – Председател на УС

Мария Бойчева – член на УС

Димитър Янков – член на УС

Доц. Борислав Попов – член на УС

Д-р Кирил Добрев – член на УС

Пламен Михалев – член на УС

Стефан Шоселов – член на УС

Арх. Банко Банов – член на УС

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на предложения относно по-важни цели и събития, които следва да се включат в програмата за изпълнение на КРСЗ през 2021 г.;
 2. Определяне на отговорници по различни проекти, в които КРСЗ участва;
 3. Обсъждане на възможности за раздвижване на клубната дейност и включване на членовете на клуба в различни мероприятия и дейности;
 4. Разни

По Т. 1 Бе обсъдена подробно програма и направления, по които СНЦ КРСЗ ще работи през 2021 г., а именно по предложение на Стефан Шоселов, Арх. Банко Банов, Пламен Михалев и Димитър Янков:

 1. Създаване на „Кръгла маса“ между работодателските организации, местни структури, Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора, местната администрация, областната управа и заинтересовани лица във връзка с предложения за включване в различни проекти, подготвяне на такива с цел кандидатстване за еврофинансиране на инициативи, свързани с чистота, екология, енергийна ефективност, екологично производство на ел.енергия, както на местно, така и регионално ниво, обмяна на информация. В т.ч. да се определят насоки и проекти, по които КРСЗ ще работи съвместно с Общината за тяхното реализиране. Установяване на обратна връзка от местна администрация към работодателските организации;
 2. Да се привличат инвеститори по високоефективни отрасли, с ниска концентрация на вредни емисии, като се подпомагат с държавни стимули, преференции при изграждането на производствени обекти
 3. Изграждане на фотоволтаични системи за производство на зелена енергия, от страна на Икономическа Бизнес Зона „Загора“, с което зоната сама по себе си да започне да реализира приходи от дейност. Изграждането да започне поетапно, като първоначално захранва южна част на ИЗ „Еленино“.
 4. Присъединяване към Бизнес Зона „Загоре“ на нови територии като Летище Стара Загора и индустриална зона „Еленино“
 5. Иницииране на дискусионен форум по теми „енергия“, „зелена сделка“ ведно с Мини „Марица Изток“, ТЕЦ „Гълъбово“ и ТЕЦ „Раднево“. Да се съдейства за преминаването на Мини „Марица Изток“ на захранване с водород, природна газ и фотоволтаици, което технически е възможно.
 6. Инициативи по изграждане на инфраструктура в новообособените икономически зони в града.
 7. Да бъдат подети инициативи за промяна в ЗУТ, свързани с придобиването на частните улици от общината и тяхното отчуждаване, което изискване на новия Закон е несъвместимо с развитие на строителния бранш, получаването на разрешителни за строеж и/или въвеждане в експлоатация на обекти. Разблокиране на инвестиционните намерения.
 8. По инициатива на доц. Попов и Д-р Добрев да бъде сформиран здравен клъстър в регион Стара Загора, под егидата на общината, който да координира дейността, наличността на медицинска апаратура и кадри между болничните заведения. Да бъде създаден към него информационен сайт, бюлетин, форум, който да следи здравна информация от важно естество.
 9. По инициатива на доц. Попов да се организира форум относно кадровата обезпеченост в региона, който да обхване теми като образование, култура, демографски срив, въвеждане на нови специалности в ТУ.

По т.2 УС реши да остави съставът и членовете на определените от предишни мандати работни комисии.

По т.3. УС Реши, че в ерата на информационните и телекомуникации е недопустимо да не може да бъде установена обратна връзка с членовете на клуба. С цел връщане на интересът на членовете към дейностите на клуба следва в подходящ момент да бъдат провеждани регулярни срещи, а своевременно до отпадане на противоепидемичните мерки мероприятията да бъдат изнесени във виртуална среда.

Бе решено да се издава отново месечен дигитален бюлетин, да се работи по сайта на КРСЗ, да се правят по-често публикации в местната преса, да се сформират групи в телекомуникационните приложения, в които членовете на КРСЗ активно да вземат участие.

По т. 4 Разни – УС на СНЦ КРСЗ взе решение да бъде създаден форум – „Бизнес, Наука, Образование, Здравеопазване“, съвместно с местните органи за самоуправление.

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Лина Попкръстева – ……………………………..

Мария Бойчева – ……………………………..

Димитър Янков – ……………………………..

Доц. Борислав Попов – ……………………………..

Д-р Кирил Добрев – ……………………………..

Пламен Михалев – ……………………………..

Стефан Шоселов – ……………………………..

Арх. Банко Банов – ……………………………..

/ Заседания

Сподели публикацията