Прококол от ОС на 19.04.2016

Прококол от ОС на 19.04.2016

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Общото Събрание
на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”
от 19.04.2016 г.

Днес 19.04.2016 г.
в 18:30 часа в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 23 члена от 65, следователно няма необходимия кворум. Началото на събранието беше отложено с един час. В 19.30 ч. беше направено повторно преброяване и се установи, че присъстват 23-ма члена. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 23 души.

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове:
o Петър Ангелов – изпълнителен директор на Стандарт Профил България ЕАД,
o Николай Янков управител и собственик на Виллан ООД,
o Иван Михалев – председател на сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора
2. Поставяне за обсъждане проблема с нелоялната конкуренция от фирми и частни лица, които наемат работници без договори, без да плащат данъци и осигуровки, без разрешителни и документи за регистрация.
3. Дискусия по проблемите със сигурността – кражби и престъпления в региона.
4. Разни. Специален гост: Иван Митев-собственик на фирма за минерали и скъпоценни камъни.

Председателят г-н Димитър Янков откри събранието и представи Дневния ред.
Поради наличието на кандидати за нови членове, той предложи по т.1 да се разгледат кандидатурата им и да се гласува тяхното приемане.

Петър Ангелов – изпълнителен директор на Стандарт Профил България ЕАД
Председателят даде думата на кандидат члена да се представи и покани застъпниците – той самия и Мирослав Петков, подкрепящи кандидатурата му, да изложат аргументи в полза на членството на кандидата в Клуба на работодателя.

Гласували ЗА – 23
Против – 0
Въздържали се – 0

С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

Следващият кандидат беше Николай Янков управител и собственик на Виллан ООД. Неговите застъпници Димитър Янков и Емил Славов изложиха аргументите си в полза на членството му, след това той се представи с няколко думи и се пристъпи към гласуване.

Гласували ЗА – 24
Против – 0
Въздържали се – 0
С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

Последният кандидат беше Иван Михалев – председател на сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора. Негови застъпница бяха Вени Петрова и Лъчезар Шулеков. След представянето на кандидатурата му, се пристъпи към гласуване.

Гласували ЗА – 25
Против – 0
Въздържали се – 0
С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

След тази официална част, председателят Димитър Янков откри дикусията и даде думата на г-н Стефан Шоселов, който обедини в една точките 2 и 3 от дневния ред, за да може да се обсъждат едновременно закононарушенията и нелоялната конкуренция от страна на „сивия“ сектор и проблемите с престъпленията и сигурността на фирмите и гражданите.
Маноил Манев- депутат от партия „Герб“, специален гост на събранието, сподели, че има много какво да се говори, обсъжда и желае относно сигурността в държавата ни и в частност в нашия регион. Има доста изменени и вече работещи закони, но трудностите в тази насока остават. Според него трябва да се смени цялата система за охрана на складове, магазини, заведение, офиси, заводи и т.н., защото в момента тя не е добре действаща. Освен това, трябва да се сформират истински и работещи сдружения от професионалисти, чиято сфера е охранителната дейност.
Засегна и проблема с кибер престъпленията, които доста се увеличиха. Той сподели, че в България кибер престъпленията се извършват по-различно отколкото в другите държави. Тук не се „хаква” системата, както навсякъде другаде, а се лъже системата, като се заобикаля с фалшиви документи, така може да се пререгистрират фирми, сметки и т.н. и това прави предотвратяването им още по-трудно. Но и в тази насока са взети спешни мерки чрез повишаване на защитата на сървърите.
Главен инспектор Николай Колев, който също бе гост на събранието, запозна присъстващите с дейността на 1 РПУ Стара Загора. Сподели, че и при тях, както навсякъде другаде, има проблем с недостиг на кадри и липса на мотивация, но това е проблем, които те успяват да решат на този етап. Сподели също, че без помощта на обществеността, те не могат сами да се справят с престъпността. Трябва да има ангажираност от страна на гражданите и те да подават сигнали, когато станат свидетели на нарушаване на законите или обществения ред.
Относно нелоялната конкуренция няколко думи каза Петко Балабанов-председател на ОП на КС, поканен да се включи именно по тази тема. Той сподели, че строителния бизнес е най-засегнат от тази конкуренция, защото има множество бригади и частни лица, които извършват строително-ремонтни дейности без регистрирана фирма, без назначен персонал и без съответно да плащат данъци. Този проблем е изключително тежък, защото цените, които те дават на пазара, са абсолютно нереални. От членовете на клуба излезе предложението да се криминализира извършването на стопанска дейност без регистрирана фирма и назначен персонал. Това предложение ще се оформи и ще бъде внесено в министерски съвет.

По т. 4 от дневния ред думата бе дадена на Иван Митев – собственик на фирма за минерали и скъпоценни камъни, разведри обстановката като разказа интересни факти за лечебните свойства на минералите и тяхната употреба.

С това дневният ред бе изчерпан и Председателя закри заседанието.

Стара Загора 19.04.2016

Протоколист: Председател:
Олга Клисурова Димитър Янков

Сподели публикацията