Клуб на работодателя – Стара Загора организира среща с министъра на образованието и науката

12472457_1181997541841175_7499304459635308671_n

Клуб на работодателя – Стара Загора организира среща с министъра на образованието и науката

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” организира среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, областния управител – Гергана Микова и кмета на община Стара Загора – Живко Тодоров.

Срещата ще се проведе на 23.10.2017г. (понеделник) от 10:00 часа, в конферетната залата на Областна администрация Стара Загора.

Темата на срещата ще бъде Законодателни промени, които да подпомогнат бизнеса и икономическото развитие на регион Стара Загора, за създаване на квалифицирани кадри.

Ето и някои от тях:

 • Професионалното образоване да стане водещ приоритет на държавната и местни власти. С активното участие на бизнеса да се ускори усъвършенстването на нормативната база в областта на дуалното обучение и на трудовото законодателство.
 • Завършилите държавна поръчка и бизнес стипендианти, ако не продължават образованието си, да имат ангажимент да работят минимум 3 г. по разпределение вmсъответното населено място или при конкретен работодател, в противен случай да възстановяват сумата на стипендията.
 • Оптимално разпределяне на професионалното обучение в учебните заведения и в предприятията, чрез стажуване и обучение чрез работа (дуално обучение) в реални условия. За професионалните училища да се въведе дуалното обучение, а за колежите и университетите – задължителните продължителни работни стажове – всяка година от 3 до 6 месеца. По време на следването поне два безплатни стажа.
 • Да се създаде комплексна система за стимулиране на страните – участници в процеса на професионалното образование: за учениците – по-високи стипендии, безплатен транспорт, безплатно общежитие, допълнителни бизнес стипендии; за бизнеса – разходите за образование, вкл. стипендиите, да са признат разход и да са освободени от данък печалба.
 • Да се подобри системата на професионалното ориентиране на учениците, като се започне работа с децата още от 5 клас (а не в 7-ми), заедно с бизнеса, родители и медии; кариерните центрове по места да се обърнат с лице към професионалното образование.
 • Да се намалят броя на паралелките в езиковите и други обикновени гимназии за сметка на професионалните.
 • Да се преосмисли принципа „парите следват обучаемия“, който опорочи образователната ни система и унищожи качеството й.
 • Непрекъснато подобряване на материално-техническа база на професионалните гимназии, в партньорство със заинтересования бизнес.
 • Да се създаде Център за медиация между образователните учреждения и бизнеса, в който да се концентрира и администрира информацията от какви кадри имат необходимост местните предприятия и кои учебни заведения ги подготвят.
 • Държавният прием за средното и висше образование да се определя на база на реалните потребности от кадри в различните сектори на регионалната и национална икономика, чрез ежегодно провеждани анкети сред бизнеса и другите звена на националното ни стопанство.
 • Да се стимулира бизнеса, ако наема ученици на работа от професионални гимназии. /Поемане на осигуровки, такси към трудова медицина, такса отпадъци да се редуцира, средствата за социално-битово и културно обслужване са процент от начислените средства за работна заплата и не може да са по-малко от 7 на сто- да ги поеме държавата, др./
 • Да се намали приемът на студенти, за да са стимулирани учениците да се развиват чрез средното си образование.
 • Да започне процес на консолидация (обединение) на професионалните гимназии на териториален признак, което ще спомогне изключително много за ефективността и ефикасността на образователния процес и като цяло ще повиши престижа на професионалното образование; това ще позволи гъвкаво реагиране на динамичния пазар на труда с въвеждане на нови професии и отпадане на неактуални, и ще намали риска за закриване на професионални гимназии.
 • Създаване в гр. Стара Загора на политехническо средно училище, предлагащо обучение в атрактивни за бизнеса специалности.
 • Министерството на образованието и науката по компетентност да разработи и подпише двустранни междуправителствени спогодби за сътрудничество и обмен на стажантски практики между България, Беларус, Русия, Украйна, Молдова и др., като това се случи във възможно най-кратки срокове.
 • Да се въведат задължителни часове работа още в средното образование при навършване на 16 години. Полагането на този труд да е платен и да се признава за стаж.
 • Да се облекчи режимът на назначаване на ненавършили 18 г. и да се редуцира таксата за това. Наредба 6 /24.07.2006 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 г. /… по време на учебна дейност, практика и стаж…/ /Предложението е към социално министерство/
 • Увеличаване на броя на защитените професии. Да се изработят и предложат местни регламенти след допитване до бизнеса.
 • Да се разработи нова процедура, чрез промяната на чл.4 ал.2 т.2, Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа, в която да се предвиди възможността за директно сътрудничество между университетите и национално представено или местно браншово сдружение, като след текста ”младежки и студентски организации” се запише текста: ”или национално представено или местно браншово сдружение”. Да се съкратят сроковете и документооборота съпътстващи този процес.

Сподели публикацията