Протокол 27.03.2018

Протокол 27.03.2018

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 27.03.2018 г.

 

Днес  27.03.2018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 16 души.

Дневен ред:

 

  1. Прием на нови членове.
  2. Как да бъдем освободени от данъци за 10 години чрез мерки за енергийна ефективност
  3. Обсъждане на стратегии относно предстоящото посещение на Министъра на образованието – Красимир Вълчев.
  4. Разни

Председателят арх.Банов откри събранието и представи Дневния ред.

Поради наличието на кандидати за нови член, той предложи по т.1 да се разгледа кандидатурата им и да се гласува приемането му.

  1. Живко Динев – ПисатИнженеринг ООД

Председателят даде думата на кандидат члена да се представи и покани застъпника Снежана Сливкова, подкрепящ кандидатурата му, да изложи аргументи в полза на членството на кандидата в Клуба на работодателя.

Гласували ЗА – 16

Против – 0

въздържали се – 0

С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

  1. Армин Саркисян – Ай Би Джи ЕООД

Председателят даде думата на кандидат члена да се представи и покани застъпника Емил Славов, подкрепящ кандидатурата му, да изложи аргументи в полза на членството на кандидата в Клуба на работодателя.

Гласували ЗА – 16

Против – 0

въздържали се – 0

С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

По т .2 Председателят даде думата на Димитър Гайдаров, който изложи на кратко предимствата на топлоизолацията и как посредством нея може да се спестява от данъци. Бяха раздадени материали на присъстващите.

По т.3 Председателят представи материалите, които преди време бяха изготвени от работна група относно образованието. Обсъдиха се точките по тях и се взе решение на срещата да присъстна не повече от двама души, които да излязат с конкретни предложения.

Едното предложение беше програмите на профилираните гимназии да бъдат съобразявани с бизнеса.

Друго такова бе кариерното ориентиране да започва от 5 клас.

Взе се решение единият представител на срещата да бъде Предсенателят н клуба –арх. Банко Банов, а другият да е някой от работната група.

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

 

 

 

Стара Загора 27.03.2018

 

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията