ПОКАНА ЗА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 11.03.2021 – ОТЛОЖЕНО

ПОКАНА ЗА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 11.03.2021 – ОТЛОЖЕНО

До

Всички членове

на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението,

Управителният съвет на СНЦ „Клуб на работодателя Стара Загора”  

ЕИК: 123656776, свиква отчетно – изборно годишно Общо събрание на сдружението на 11.03.2021 г. (четвъртък) от 18.30 часа в град Стара Загора,

в конферентната зала на ресторант „Зеленият хълм“, адрес: град Стара Загора, ул. „Никола Икономов“ № 5 при следния дневен ред:

 1. Отчет на председателя на УС за дейността на Клуба през 2020 г.;      

 2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;

 3.Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на сдружението и избор на нов;

4. Освобождаване на Управителния съвет и избор на нов;

5. Изменение на Устава;

6. Вземане на решение за членския внос за 2021 г.

7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 22 от Устава на сдружението, отчетно – изборното годишно Общо събрание ще се проведе на същия ден от 19.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание да се предоставят на разположение на адреса на управление на сдружението и да се изпратят на посочените от членовете ел. пощи.

Стара Загора 22.02.2021г.

                                                Председател на УС: ………………..

                                                                             Мария Бойчева

Сподели публикацията