В Стара Загора се учреди Европейски цифров иновационен хъб

В Стара Загора се учреди Европейски цифров иновационен хъб

На 30.03.2021 година се учреди Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб „Загоре”. Сред учредители му е и СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”.

Основната задача на този проект е свързването на различни бизнес дейности по икономически сектори от различни европейски държави и координирането му. Проектът е по инициатива на Европейски съюз с цел развитие на търговия, услуги, информация и други между държавите-членки. На няколко български града ще бъде предоставена възможност да се свържат в мрежата на иновационния хъб, като за Стара Загора това ще е, т.нар. Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“.

В зависимост от степента, в която цифровия проект ще бъде развит от различните европейските градове, включени в програмата, ще бъдат определени „Столици“, които ще бъда свързани посредством цифрова връзка помежду си. Информацията ще се предава по всички възможни цифрови канали и на практика е всеобхватна, но целяща основно обмен на информация, контакти, услуги, както и популяризиране на бизнеси.

Към момента от пет възможни града в България, Стара Загора е класирана на четвърто място, което дава реален шанс на града, чрез иновативни технологии да бъде свързан в една мащабна иновативна организация, която да съдейства за популяризирането на региона на международно ниво.

Целите, които си поставя сдружението са следните:

 • Да работи за подпомагането и реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото в региона на Стара Загора, както и на съседни региони.
 • Да обединява съществуващи структури, ноу-хау, технологии и експертиза в областта на големите данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект
 • Да провежда инициативи за обмяна на опит с Европейски цифрови иновационни хъбове
 • Да популяризира добавената стойност от цифровата трансформация за индустрията и обществото
 • Да реализира проекти, свързани с подпомагане прилагането на цифровите технологии в малките, средните и големи предприятия и публичния сектор и съдейства за успешното им внедряване в практиката
 • Да подпомага развитието на човешкия капитал в частния и обществения сектори и подобряване на цифровите им умения и компетенции
 • Да подпомага подсигуряването на адекватно и съвременно държавно управление през стимулиране на връзките на публичния с частния и обществен сектор
 • Да подпомага цифровата трансформация на обществени услуги и повишаване на ефективността държавното управление
 • Да се утвърди ката „организация за научни изследвания и разпространение на знания” по смисъла на Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, (2014/С198/01)

За да постигане на своите цели, Сдружението ще използва следните средства:

 • Осъществяване на широк обмен на информация с всички участници в процеса на цифрова трансформация в региона на Стара Загора и съседните региони
 • Насърчаване на интензивната комуникация и съвместните усилия между всички участници
 • Стимулиране на развойната дейност и трансфера на технологии и иновации
 • Работа за развиване на човешкия капитал, уменията и компетенциите на частния и обществения сектори в региона, както и в съседните такива
 • Работа в партньорство с централната и местната власт и с всички участници в процеса на цифровата трансформация
 • Организиране на конференции, съвети, срещи, лекции, семинари и други форуми за обмен на добре практики и идеи
 • Популяризиране на европейските и световните тенденции за развитие в областта на цифровата трансформация
 • Подкрепяне на извършването на независими фундаментални научни и индустриални изследвания и разпространяване на широкомащабно и недискриминационно резултатите от такива дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания

Останалите от учредителите са: Тракийски университет Стара Загора, Община Стара Загора, СНЦ АРИР, Фондация „Институт за устойчиво икономическо развитие”, Търговско промишлена палата – Стара Загора, Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия”, Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес”, Сдружение КРИБ – Стара Загора, както и фирмите: „М+С Хидравлик” АД, „Хранинвест- Хранмашкомплект” АД, „Телелинк Бизнес сървиз” ЕАД, „ТЕЦ Марица изткок 2” ЕАД, „Спартак” АД, „Медина Мед” ООД, „Алмотт” ООД, „Адрона” ЕООД и „Про Дрон Сис” ООД.

Сподели публикацията