П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л

от отчетно-изборното годишно Общо събрание на

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

Днес, 14.09.2022 г. от 18,00 часа в конферентната зала на ресторант „Зеленият хълм“, с адрес: град Стара Загора, ул. „Никола Икономов“ № 5 се състоя отчетно – изборно годишно Общо събрание на членовете на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“.

Заседанието бе открито от Председателя на УС – г-жа Лина Покръстева.

Г-жа Попкръстева съобщи, че събранието е свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението с решение на УС на сдружението с покана, публикувана на интернет сайта на сдружението: www.krsz.org и покана, поставена на мястото за обявление на адреса на управление на сдружението. Поканите са обявени на 17.8.2022 г., с което е спазен установения за това срок в Устава – най-малко четиринадесет дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Г-жа Попкръстева съобщи, че на заседанието присъстват членове съгласно списък на регистрация на кворума – неразделна част от протокола.

Съгласно този списък се извърши регистрация на кворума, като се установи, че на Общото събрание присъстват лично 7 (седем) члена от всички 44 (четиридесет и четири) члена на сдружението, като 0 (нула) представят пълномощни, или общият брой на представените членове е 7 (седем). Поради липса на кворум, заседанието бе отложено за 19,00 ч.

В 19,00 ч след извършената проверка се установи, че съгласно регистрационния списък и след извършеното преброяване на членовете  присъстват лично 10 (десет) члена на Сдружението. Съгласно Устава Събранието е законно и може да взема валидни решения по точките от предварително обявения в поканата дневен ред.

Предложено бе Общото събрание да избере Лина Павлинова Попкръстева за Председател на събранието, а за протоколист – Пламен Христов Михалев. Други предложения не постъпиха.

Проведе се гласуване.

            Гласували: 10          За: 10         Против: 0                 Въздържали се: 0

         Въз основа на проведеното гласуване водещият на събранието обяви, че е прието следното процедурно решение:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ИЗБИРА ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ за ПРОТОКОЛИСТ.

Избраните органи заеха своите места.

Събранието се проведе по предварително обявения в поканата дневен ред:

1. Доклад и отчет за дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“;

2. Приемане на ГФО на сдружението за 2021 г.;

3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на сдружението и освобождаването им от отговорност;

4. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на сдружението и освобождаването му от отговорност;

5. Избор на членове на Управителния съвет;

6. Избор на Председател на УС;

7. Гласуване на предложение на УС за намаляване размера на членския внос, считано от 1.1.2022 г.

8.  Освобождаване на членове на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора;

9. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка 1 от Дневния ред „Доклад и отчет за дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ думата бе дадена на г-жа Лина Попкръстева – Председател на УС. Тя напомни на членовете на ОС, че отчетът за дейността на клуба е част от предоставените предварително материали за настоящото ОС. Същата направи обобщен отчет за дейността на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” през 2021 г. и постигнатите резултати през отчетния период.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Коментираха се развитието на започнати мероприятия, членствата на клуба в други НПО и програми за развитие на регионите. Други изказвания не се направиха. Пристъпи се към гласуване по точка първа от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 10          За: 10           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА И ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“.

По точка 2 от дневния ред „Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2021 г.“ думата бе дадена на г-жа Лина Попкръстева – Председател на УС. Тя представи накратко финансовото състояние на клуба, приходите през изминалата година, както и направените разходи.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Пристъпи се към гласуване по точка втора от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 10         За: 10           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2021 Г.

По точка 3 от дневния ред ред „Освобождаване на членовете на Управителния съвет на сдружението и освобождаването им от отговорност“ докладва Председателстващият ОС. Тя посочи, че е постъпило предложение за освобождаване на членовете на настоящия УС: Лина Павлинова Попкръстева, Пламен Христов Михалев, Кирил Добрев Добрев, Стефан Рашев Шоселов, Димитър Анастасов Янков, Борислав Николов Попов, Мария Анкова Бойчева и Банко Венелинов Банов  и освобождаването им от отговорност.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Не постъпиха и предложения за гласуване, различни от направеното. Пристъпи се към гласуване по точка трета от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 10          За: 10           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА, ЕГН: xxxxxxxxxx, ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, СТЕФАН РАШЕВ ШОСЕЛОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПОПОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, МАРИЯ АНКОВА БОЙЧЕВА, ЕГН: xxxxxxxxxx и БАНКО ВЕНЕЛИНОВ БАНОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx и ги ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ДО ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОС.

По точка 4 от дневния ред ред „Освобождаване на Председателя на УС на сдружението и освобождаването му от отговорност“ докладва Председателстващият ОС. Тя посочи, че е постъпило предложение за освобождаване на настоящия Председател на УС – Лина Павлинова Попкръстева и освобождаването й от отговорност.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Не постъпиха и предложения за гласуване, различни от направеното. Пристъпи се към гласуване по точка четвърта от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 10          За: 10         Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОСВОБОЖДАВА ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА ОТ ГР. КАЗАНЛЪК, ЕГН: xxxxxxxxxx КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“ и ОСВОБОЖДАВА СЪЩАТА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА Й КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС ДО ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОС.

По точка 5 от дневния ред „Избор на членове на Управителния съвет“ докладва Председателстващият ОС. Тя посочи, че съгласно чл. 27 от Устава на сдружението „Управителният съвет се състои от пет до девет лица – членове на сдружението и се избира от Общото събрание.“ Тя докладва, че е постъпило предложение за избор на следните лица като членове на УС: ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА, ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ, КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, СТЕФАН РАШЕВ ШОСЕЛОВ, ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПОПОВ и БАНКО ВЕНЕЛИНОВ БАНОВ.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Поради липса на други предложения, се премина към гласуване анблок.

            Проведе се гласуване.

Гласували: 10         За: 10         Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА“:  ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА, ЕГН: xxxxxxxxxx, ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, СТЕФАН РАШЕВ ШОСЕЛОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ЯНКОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПОПОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx и БАНКО ВЕНЕЛИНОВ БАНОВ, ЕГН: xxxxxxxxxx   

По точка 6 от дневния ред „Избор на Председател на Управителния съвет“ бе  предоставена възможност на членовете да издигнат кандидатури за Председател на УС. След разгорещени дебати отново бе предложена за Председател Лина Павлинова Попкръстева, като настоящата кандидатура следва да бъде подложена на гласуване.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания се направиха относно ползите и напредъка от предходния мандат. Не постъпиха предложения за гласуване, различни от направеното. Пристъпи се към гласуване по точка шеста от дневния  ред.

Проведе се гласуване за избор на председател – Лина Павлинова Попкръстева.

Гласували: 10          За: 9                            Против: 0       Въздържали се: 1

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ЛИНА ПАВЛИНОВА ПОПКРЪСТЕВА ОТ ГРАД КАЗАНЛЪК, ЕГН: xxxxxxxxxx ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – СТАРА ЗАГОРА

По точка 7 от дневния ред „Гласуване на предложение на УС за намаляване размера на членския внос, считано от 01.01.2022 г.“ докладва Председателстващият ОС. Тя посочи, че е постъпило предложение на УС за намаляване на размера на членския внос от 50 (петдесет) лева месечно на 25 (двадесет и пет) лева месечно. Съгласно чл. 20, т. 9 от Устава на сдружението в изключителната компетентност на ОС е да взема решения за дължимост и размел на членския внос.

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Не постъпиха и предложения за гласуване, различни от направеното. Пристъпи се към гласуване по точка седма от дневния  ред.

Проведе се гласуване.

Гласували: 10         За: 10           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ОТ 50 ЛВ. (ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА) НА 25 ЛВ. (ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА), СЧИТАНО ОТ 01.01.2022 Г.

По точка 8 от дневния ред „Освобождаване на членове на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ докладва Председателстващият на ОС. Същата разясни на членовете на ОС, че до Управителния съвет са постъпили едностранни волеизявления от страна на членове на сдружението за освобождаването им като такива. Заявленията са депозирани преди датата на провеждане на заседанието на Управителния съвет за свикване на настоящото ОС. Г-жа Попкръстева напомни на членовете, че съгласно чл. 15, тире първо от Устава на сдружението членството се прекратява с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет, като не е необходимо нарочно решение за освобождаване от ОС, но по преценка на членовете на УС обстоятелството по депозиране на молби за прекратяване на членство следва да бъде доведено до знанието на членовете на сдружението.  Тя предложи да не бъде вземано нарочно решение по тази точка за освобождаване на членове, чието членство вече е прекратено с депозирането на волеизявлението, а да бъде потвърдено, че с оглед депозираните молби членовете на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ към датата на вземане на решение за свикване на ОС актуалният брой на членовете на сдружението е 44 (четиридесет и четири).

Пристъпи се към разисквания по точката от дневния ред. Изказвания не се направиха. Поради липса на други предложения, различни от направеното се премина към гласуване на точката, така както бе предложено.

            Проведе се гласуване.

Гласували: 10         За: 10           Против: 0                   Въздържали се: 0

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на събранието обяви, че Общото събрание е приело следното

РЕШЕНИЕ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ КЪМ ДАТАТА НА СВИКВАНЕ НА ОС ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО СА 44 (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ)

По точка 9 от дневния ред бяха дискутирани целите за развитие на сдружението, текущата и бъдещата му дейност. Разиска се подробно състоянието на членството на Сдружението в ЕЦИХ „ЗАГОРЕ“, бъдещи финансови постъпления по тази линия. Подробно бе дискутирана темата образование, дуално обучение и напредъкът в тези сфери.  Решения по същество не бяха взети.

С това дневният ред бе изчерпан и Председателят на събранието закри заседанието.

Неразделна част от настоящия протокол е списъка с регистрираните членове, участвали в заседанието на събранието.

Председателстващ ОС: ………………………………..

                                                                                              Лина Павлинова Попкръстева

Протоколист: ……………………………   

                                                                                              Пламен Христов Михалев

/ Решения

Сподели публикацията