Протокол от Отчетно-изборно годишно общо събрание 2016

Протокол от Отчетно-изборно годишно общо събрание 2016

ПРОТОКОЛ

 

от

отчетно-изборното годишно общо събрание

 на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

от 26.01.2017 г.

 

 

 

Днес  26.01.2017 г.

 

в  18:00  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 35 члена от 65, следователно има необходимия кворум. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”.

Отчетно – изборното общото събрание е обявено с покана, обнародвана в сайта на Клуба www  .  krsz  .  org на 12.01.2017 г. съгласно член 21 ал.(4) от устава на сдружението. Поканата бе поставена и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

 

 

 

Присъстват 35 души.

 

 

 

Дневен ред:

 

 

  1. Изложение на председателя инж. Димитър Янков за инициативите на Клуба през 2016 г.
  2. Отчет на председателя инж.Димитър Янков за дейността на Клуба през 2016г.
  3. Отчет за финасовото състояние на клуба
  4. Освобождаване на Председателя на управителния съвет на сдружението и избор на нов;
  5. Освобождаване на Управитения съвет и избор на нов;
  6. Тържествена вечеря

 

Председателят на клуба, Димитър Янков, откри заседанието и представи Дневния ред. По точка 1 от Дневния ред той представи инициативите на клуба през изминалата година, а именно:

1.Подобряване на бизнес средата на регионално и национално ниво чрез подобряване на комуникацията и сътрудничеството с местното управление, народните представители и държавното управление.

2.Намаляване на административната тежест пред бизнеса.

3.Оптимизиране на заплащаната от стопанските субекти такса смет на база реално извозен отпадък, а не на база данъчна оценка на притежавани недвижими имоти

4.Участие в процеса на създаване на програмите за обучение в средните и висшите учебни заведения.

5.Продължаване започнатата през 2015 инициатива за запазване на културното наследство на Стара Загора и търсене на нови възможности за привличане на интереса на туристите, практикуващи културен туризъм.

6.Увеличаване на членската маса в Клуба и Конфедерацията на работодателите, чрез увеличаване ползите от членуване в клуба.

Премина се към втора точка от Дневния ред, по която Димитър Янков представи основните дейности на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” през 2016 година.

През март месец Клубът на работодателя Стара Загора организира среща-разговор с всички директори на Професионални гимназии в Старозагорска област. Специални гости на срещата бяха областният управител – инж. Георги Ранов, заместник областния управител – Мариана Кръстева, Татяна Димитрова – началник на РИО Стара Загора, УС на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора и представители на бизнеса в региона. Поводът за срещата беше липсата на достатъчно подготвени кадри в региона, както и инициативата,подкрепена от Клуба на работодателя за създаване на „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ МЕЖДУ СРЕДНИТЕ, ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”. В резултат от тази среща, Клубът, съвместно с Областна управа Стара Загора и Търговско промишлената палата създаде постоянна анкета, чиято цел е установяване на реалните нужди от кадри с различни специалности. Резултатите от нея бяха анализирани в края на годината и беше съставен списък от какви точно специалисти има нужда бизнеса в региона. Целта е да се възстанови връзката между професионалните гимназии и работодателите, да се продължи развитието на добрите практики, както това става например с въвеждането на дуалното обучение. На базата на тези проучвания, ще бъдат изпратени конкретни предложения до МОН за промяна на учебните програми.

Особено важна тема за Клуба, освен липсата на кадри в региона, е липсата на инвестиции. По този въпрос беше сформирана работна група, която се срещна с представител на Индъстри Уоч. Това е изследователска и консултантска компания, участвала в създаването на „Икономическа зона Тракия“ в Пловдив и два клъстера, която е привлякла досега над 1 милиард инвестиции и е открила над 15 000 работни места. Индъстри Уоч предлагат мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в Стара Загора, като основа за по-добри инвестиционни решения. След срещата и с кмета на Община Стара Загора – Живко Тодоров, бе сключен договор между общината и Индъстри Уоч, възлагайки първоначално проучване региона.

Председателят даде думата за въпроси или възражения. Поради липса на такива, се премина към гласуване.

Гласували: 35

За: 35

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

Отчетът на председателя инж.Димитър Янков за дейността на Клуба през 2016г. се приема.

Премина се към трета точка. По нея Дивитър Янков представи накратко финансовото състояние на клуба, приходите през изминалата година, както и направените разходи. Поради липса на въпроси се премина към гласуване.

 

Гласували: 35

За: 35

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

Отчета за финасовото състояние на клуба се приема.

Премина се към четвърта точка от Дневния ред, а именно: Освобождаване на Председателя на управителния съвет на сдружението и избор на нов.

Управителният съвет издигна кандидатурата на Димитър Гайдаров, управител на Невен-ЗИГ Солар ООД. Поради липка на дружи предложения, кандидатурата бе подложена на гласуване.

Гласували: 35

За: 35

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

За Председател на СНЦ „Клуб на работодателя  – Стара Загора” е избран Димитър Гайдаров.

Подложи се на гласуване освобождаването на Димитър Янков като Председател.

Гласували: 35

За: 35

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

Димитър Янков е освободен от Председателствота на СНЦ „Клуб на работодателя  – Стара Загора”.

По пета точка от Дневния ред постъпиха следните предложения за членове на УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”:

Лина Попкръстева (Попкръстеви ООД), Димитър Янков (Теком АД), Стефан Шоселов (Новотехпром ООД), арх. Банко Банов (Архитектурно бюро Авангард), Петър Ангелов (Изпълнителен директор на Стандард Профил България ЕАД) и Пламен Михалев (Лесо Инвест ООД), доц. Борислав Попов и новоизбраният Председател на клуба – Димитър Гайдаров.

Поради липса на други предложения, се премина към гласуване анблок.

Гласували: 35

За: 35

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ:

За членове на УС са избрани:

Лина Попкръстева

Димитър Янков

Стефан Шоселов

арх. Банко Банов

Петър Ангелов

Пламен Михалев

доц. Борислав Попов

Димитър Гайдаров

Подложи се на гласуване освобождаването на стария УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, чиито членове са: Лина Попкръстева, Димитър Янков, Димитър Гайдаров, Мирослав Петков, Стефан Шоселов, Пламен Михалев, Емил Славов.

Гласували: 35

За: 35

Против: 0

Въздържали се: 0

Решение: Старият УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, чиито членове са: Лина Попкръстева, Димитър Янков, Димитър Гайдаров, Мирослав Петков, Стефан Шоселов, Пламен Михалев, Емил Славов е освободен.

 

 

 

С това дневният ред бе изчерпан и Председателя на събранието закри заседанието.

 

 

 

 

Стара Загора 26.01.2017

 

 

 

 

Протоколист :……………………………..                                 Председател :………………………………….

(Олга Клисурова)                                                           (Димитър Гайдаров)

Сподели публикацията