Протокол 06.03.2018

Протокол 06.03.2018

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 06.03.2018 г.

 

Днес  06,03,2018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 18 души.

Дневен ред:

 

  1. Прием на нови членове.
  2. Индустриална зона „Загоре”. Гости на срещата ще бъдат Георги Стоев – представител на Индъстри уоч, Румяна Грозева – представител на АРИР и Георги Симеонов – Директор Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция Стара Загора.
  3. Приемане на програмата на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” за 2018 г
  4. Европрограми – механизми за усъвършенстване на процесите по прием и одобряване на проекти и намаляване на бюрокрацията. Гост: Владимир Караманов – Програм Консултинг ООД
  5. Разни

Председателят г-н арх. Банов откри събранието и представи Дневния ред.

Поради липсата на лицата подали заявление за членство, се премина към втора точка от дневния ред.

По т .2 Председателят даде думата на Георги Стоев – представител на Индъстри уоч. Той накрато разказа за проучването, което са направили по задание на Община Стара Загора. Думата взе Георги Симеонов – Директор Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция Стара Загора. Той сподели, че вече се работи по озграждането на Индустриялна зона „Загоре”. Тя ще се реализира от община Стара Загора в партньорство с държавата. Стартът на проекта е подкрепен с меморандум за сътрудничество от кмета Живко Тодоров и Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД. Старозагорският общински съвет е гласувал единодушно да бъде създадено акционерно дружество, което да управлява процесите по изграждане на зоната. До месец съветниците трябва да изберат и ръководство на новоучреденото дружество. Отправена бе покана и към Клуба на работодателя да вземе участие в дружеството. Плановете са тя да бъде готова до есента на следващата година. Собствеността в акционерното дружество ще бъде разпределена 50:50. Общината ще участва с апортна вноска – терен от 115 дка в кв. „Зора“, в близост до магазин „Метро“, като според оценката на терените цената им е около 5 млн. лв. Общинската администрация подготвя идеен проект за индустриалната зона. Предстои да се направи ПУП, а след това да стартират обществените поръчки за строителството.

Г-н Симеонов сподели, че още не е решено дали ше се продават парцелите ли ще с отдават под наем.

Г-н Щоселов направии предложение да се създаде Комисия за оценка на инвеститорите, в която участие да вземат и представители на бизнеса.

Бизнесът отправи предложение тази зона да е само началото и да се проучат и други възможни терени, както общински, така и на частни собственици.

По т.3 Арх. Банов изложи накратко програмата на Клуба за 2018, която продължава линията на работа от 2017 година и ще се занимава с наболелите проблеми пред бизнеса, а именно: липката на квалифицирана работна ръка, образование и вкарването на инвестиции в региона, част от което и изграждането на Индустриална зона Загоре.

Присъстващите бяха съгласни с така изложената програма на Клуба.

По т. 4  Тъй като г-н Караманов беше възпрепятстван и не присъставеше на срещата, тази точка отпадна от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 06.03.2018

 

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията