Протокол от заседание на ОС на 22.02.2016

Протокол от заседание на ОС на 22.02.2016

ПРОТОКОЛ

 

от

заседание на Общото Събрание

 на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 22.02.2016 г.

 

Днес  22.02.2016 г.

в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 22 члена от 65, следователно няма необходимия кворум. Началото на събранието беше отложено с един час. В 19.30 ч. беше направено повторно преброяване и се установи, че присъстват 22-ма члена. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 22 души.

Дневен ред:


  1. Прием на нови членове.
  2. Дискусии във връзка със законодателните промени, касаещи бизнеса и работодателите. Гост – депутатът Кирил Добрев.
  3. Запознаване с възможностите за кандидатстване по проекти. Презентация – Валери Караманов – Управител на „Програм Консултинг“.
  4. Разни

  Председателят г-н Димитър Янков откри събранието и представи Дневния ред.

Поради наличието на кандидат за нов член, той предложи по т.1 да се разгледа кандидатурата ум и да се гласува приемането му.

  1. Валери Караманов – Управител на „Програм Консултинг“.

Председателят даде думата на кандидат члена да се представи и покани застъпниците Стефан Шоселов и Мирослав Петков, подкрепящи кандидатурата му, да изложат аргументи в полза на членството на кандидата в Клуба на работодателя.

 Гласували ЗА – 22

Против – 0

въздържали се – 0

 С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

 По т .2 Председателят даде думата на д-р Кирил Добрев – депутат от парламентарната група на ГЕРБ.

 Той изчете бележките на Пламен Йорданов, който не успя да присъства лично и остави негови координати, ако някой има въпроси.

След това засегнаха теми като проблемът с неправомерните болнични, при които първите три дни се изплащат 100% от работодателя, а липсва реален контрол върху издавенето им, ТЕЛК решенията, които често биват скривани при назначаване на работа на даден работник, но излизат на яве при евентуално прекратяване на трудов договор, както и порочната система при обществените поръчки, при която едни и същи фирми ги печелят и наемат подизпълнители, на които рядко плащат.

Господин Стефан Шоселов засегна и проблема с частните движими паметници на културата. Голяма част от частните колекции не са описани, тъй като няма специалисти, които да го направят, а по този начин тези колекции не могат да бъдат експозирани, продавани или разменяни. Той настоя за либерализиране на този закон.

Дискусии имаше и по въпроса с увеличаването на минималната работна заплата, особено в сектора на услугите, където реално няма производство и така бизнесът работи на загуба. Като алтернатива за това се предложи да бъде въведено почасовото плащане, което би могло да реши този проблем.

Сериозно внимание се обърна и към проекто-законите относно здравните осигуровки, както и предстоящото налагане на електронното досие на пациентите.

 По т.3 Председателят представи специалния гост и нов член на клуба –  г-н Валери Караманов и му даде дудамата да разкаже за предстоящите програми за финансиране.

 Той представи предстоящата програма за финансиране към Министерството на образованието, която ще е за изграждане на Центрове за върхови постижения и компетентност. Тези центрове трябва да обединяват науката и бизнеса. Има четири направления, които ще биват финансирани:

  1. Мехатроника
  2. Здравословен начин на животи и чисти технологии.
  3. Информационни технологии
  4. Креативни индустрии.

 Имайки предвид, че в Стара Загора се намира Тракийския университет, чийто медицински факултети са всепризнати, най-уместно е ние да се насочим към втората област, а именно „Здравословен начин на живот и чисти технологии“.

За целта да се проведат срещи с ръководството на Тракийския университет, за да се разработи съвместен проект.

 По т. 4 от дневния ред, Председателя даде думата на г-н Славов, който повдигна въпроса за изграждането на Център за медиация между бизнеса и образованието, като вид решение на проблема с липсата на специалисти и добре подготвени кадри, за работа.

 Повдигна се и въпросът за затрудненото движение по посока кв. Железник – център, поради изграждането на новото кръгово дижение, както и за нуждата от още една алтернативна връзка на квартала с града.

 На края на срещата Господин Караманов сподели, че предложенията към Общината и към Правителството трябва да излизат от името на клуба, защото той е общност от хора с еднакви интереси, а силата е в общите усилия.

 Поради просрочване на времето, определено за провеждане на събранието и изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 22.02.2016

Протоколист :                              Председател :………………………………….  (Олга Клисурова)                                                           (Димитър Янков)

Сподели публикацията